Vad är bensen? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bensen?

Detta är en kemisk vätska som bildas från naturliga processer och mänskliga aktiviteter som härrör från kol, råoljor och andra biprodukter från oljeraffineringsprocesser. Det är också känt som bensol, fen, kolnafta, cyklohexatrien och fenylhydrid: byggd av kol- och väteatomer – en ring med sex kolatomer, var och en bunden till ett väte. Det används vid tillverkning av organiska föreningar som lösningsmedel och en mellanprodukt.

Kunskaper.se förklarar bensen

Vulkaner och skogar är de naturliga källorna där man kan få bensen. Det kommer in i luften som ett gasformigt ämne efter att ha förbränt olja och kol. Den är lätt löslig i vatten och eftersom den är mindre tät än vatten kan den flyta på den; det är blandbart med andra organiska komponenter. Under rekommenderade förvaringsförhållanden förblir bensen stabil: den hålls alltid borta från trånga utrymmen.

Den brandfarliga vätskan har en lukttröskel på 12 ppm, men varierar kraftigt. Det kokar vid 80,1°C. Den är färglös till sin natur och upptäcks av sin söta lukt. Som ett hälsofarligt kemiskt ämne är det listat som cancerframkallande och mutagen.

Det reagerar explosivt med oxidationsmedel och utlöser korrosion genom att angripa vissa plaster, gummi och beläggningar. Tillsatsen av fukt i närvaro av bensen ökar dess korrosionsverkan. Det används ofta för att tillverka syntetiska fibrer, plaster, hartser, nylon, smörjmedel, färgämnen och rengöringsmedel.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg