Vad är ett Gåvobrev? Allt du Behöver Veta

Att ge gåvor är någonting som görs och är vanligt i alla länder och kulturer – stora som små gåvor. Oavsett om det är vid jul, på födelsedagar eller någon annan tid under året, ges föremål ofta till andra utan någon förväntan om betalning eller något annat i gengäld. Även om det vanligtvis är en glädjefylld händelse, kan det ge problem när äganderätten till den egendom som påstås vara en gåva kommer i tvist. För att undvika detta problem kan skapandet av ett gåvobrev göra stor skillnad.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett dokument som registrerar och definierar överföringen av äganderätten till en egendom från en part till en annan, i de fall överlåtaren (eller ’gåvogivaren’) inte kräver någon betalning för det från mottagaren. För att överlåtelsen ska bli gällande enligt lag och det inte ska bli några frågetecken eller tvister i framtiden bör båda parter underteckna handlingen.

Gåvobrev är användbara för att göra gåvogivarens avsikter tydliga för dem som tror att de har anspråk på egendomen till hands.

Gåvobrevet är bevis på en överlåtelse och eventuella klausuler gällande gåvan. Ett gåvobrev ger också en lösning för eventuella missförstånd om vem som äger egendomen, vare sig det är en fastighet eller lös egendom.

Det beror på att när gåvobrevet är verkställt sker en överföring till mottagaren. Ett gåvobrev har alltså syftet att skapa ett giltigt och dokumenterat register över gåvan av lös eller fast egendom. Ett gåvobrev kan också utgöra ett bevis på att objektet eller egendomen har överlåtits rättsligt från en part till en annan.

En vanlig användning för detta inträffar när en person bestämmer sig för att donera historiska dokument eller material till en historisk stiftelse eller museum. I detta fall styr en handling det rättsliga förhållandet mellan givaren och organisationen, och de villkor under vilka givaren ger äganderätten till materialet till organisationen. I denna mening skyddar handlingen båda parters intressen och fastställer varje parts juridiska rättigheter med avseende på egendomen som anges i handlingen.

Mer specifikt anger ett gåvobrev villkoren för gåvan, eventuella restriktioner för användningen av gåvan, förfogande över oönskad egendom, vidare överföring av gåvan till icke-närstående personer och alla andra bestämmelser som parterna vill inkludera i den.

De juridiska kraven för element eller information som ska inkluderas kan variera från en jurisdiktion till en annan. Vissa länder kräver att handlingen innehåller underskrifter av inte bara avtalsparterna, utan även av ett visst antal vittnen. Andra jurisdiktioner kan föreskriva att en notarie vittnar och intygar alla underskrifter till handlingen.

I vissa jurisdiktioner finns det ytterligare krav för att genomföra den juridiska överföringen av äganderätten till den egendom som är föremål för handlingen, särskilt när det rör fast egendom eller mark. Till exempel kräver vissa platser att parterna formellt antecknar handlingen som avstämning. När det gäller skriftligt material kan det finnas upphovsrättsfrågor att ta itu med. Att ta hjälp av en advokat kan vara ovärderligt för att utföra alla gärningar för att säkerställa att personen som gav gåvan har följt alla tillämpliga lagar och krav.

Spelar typ av egendom i gåvobrevet någon roll?

Den typ av egendom som begåvas kan skapa ytterligare krav för att en juridiskt erkänd överföring av en levande givare ska kunna ske. En nyckelskillnad är mellan fast egendom (eller ”fastighet”) och personlig egendom (eller ”personlighet”). Fastighet omfattar mark och andelar i mark, såsom inventarier eller servitut. Alla andra typer av egendom klassificeras dock generellt som personlighet.

Fast egendom

För fast egendom är det viktigt att överväga lagar gällande fastigheter och ägande av dem. Det kan också innefatta att ändra ägaren hos skatteverket eller lantmäteriet när gåvan överlämnas. Normalt måste den registrerade ägaren av fastigheten få överlåtelsen registrerad.

Lös egendom

Beträffande lös egendom kan gåvobrevet vara verkningslöst. Detta om gåvogivaren inte har gjort allt som krävs för att överlåta äganderätten. Detta innebär att om den tilltänkta mottagaren behöver ytterligare hjälp från gåvogivaren för att slutföra överföringen kan processen bli mer komplicerad, givetvis beroende på vad det är för typ av lös egendom. Om till exempel en bil ges som en gåva måste bilens ägare ändras hos transportstyrelsen.

Kan ett gåvobrev hävas?

Generellt sett, ja, det kan det, och i juridiska termer kallas det en gåvoåterkallelse. Ett gåvobrev får dock återkallas endast av uttryckliga avtalsmässiga eller juridiska skäl.

Rättsliga skäl ligger inom ramen för ändrade förhållanden som rör parterna eller deras inbördes förhållande. Dessa skäl syftar till att bevara innebörden av det ohävda givandet och att skydda donatorn mot den onda avsikten och den donerades dåliga beteende.

De juridiska skälen för ogiltigförklaring av gåvor är:

  • Otacksamhet, det vill säga grov vårdslöshet mot en givare eller någon närstående är en av anledningarna till att en givare kan återkalla ett gåvobrev.
  • En givare kan återkalla en gåva vid brist på grundläggande livsnödvändigheter.
  • En gåva som ges till en make under äktenskapets gång kan återkallas efter äktenskapsskillnaden om värdet av den gåvan är oproportionerligt större i förhållande till deras gemensamma egendom.
  • Rätten att återkalla en gåva kan även ges till tredje man om denne är givares borgenär, en person som givaren är skyldig att försörja eller är en nödvändig arvinge.

En stämningsansökan används ofta för återkallelse av den gåva som är föremål för gåvobrevet, eller när gåvan överlämnas till en donator, och rätten avgör om en sådan begäran är välgrundad.

Det finns dock gåvor som aldrig kan återkallas på något sätt, och det är de vanliga gåvorna, gåvor gjorda för välgörenhet och liknande.

Relaterade Inlägg