Hur man tänker som en sociolog

Sociologi kan definieras som studiet av samhället, men i praktiken är det mycket mer. Det är ett sätt att se världen genom utvärdering av sociala strukturer och krafter. Detta studieområde använder historiska sammanhang för att undersöka nutiden och ett samhälle som ständigt är i förändring. I sin kärna främjar sociologin kritiskt tänkande, ställer analytiska frågor och strävar efter lösningar. För att verkligen förstå sociologin och den forskning som sociologer bedriver, en förståelse för social teori är nödvändig

Undersöka sociala relationer

När sociologer undersöker världen i ett försök att bättre förstå den, letar de efter relationer mellan individer och de sociala grupper de tillhör baserat på bland annat ras, klass och kön. De tar också hänsyn till människors band till samhällen och institutioner , vare sig de är religiösa, pedagogiska eller kommunala, till exempel en kyrka, skola eller polisavdelning. Inom sociologi är de individuella aspekterna av det sociala livet kända som ”mikro”, och de storskaliga grupperna, relationerna och trenderna som utgör samhället är kända som ”makrot”.

Sociala strukturer och krafter

Sociologer letar efter relationer mellan mikron och marco för att rekommendera sätt att ta itu med de trender och problem som uppstår i samhället. Insikten om att sociala strukturer och krafter formar en persons övertygelser, värderingar, normer och förväntningar ligger i hjärtat av sociologin. Dessa krafter påverkar våra upplevelser, interaktioner med andra och i slutändan resultaten av våra liv.

Även om de flesta människor förblir omedvetna om hur sociala strukturer påverkar dem, kommer de sannolikt att känna igen dessa krafter samtidigt som de tar en kritisk titt på samhället. Peter Berger introducerade studenterna till området och skrev: ”Man kan säga att sociologins första visdom är detta – saker är inte som de verkar.” Därför uppmanar det sociologiska perspektivet eleverna att ställa de oställda frågorna om ”normala” saker för att belysa de underliggande sociala strukturerna och krafterna i arbetet.

Att ställa sociologiska frågor

Sociologer söker komplexa svar på vad många skulle anse som enkla frågor. Berger hävdade att fyra nyckelfrågor tillåter sociologer att se sambanden mellan vardagen och den övergripande sociala strukturen och krafterna som formar det. De är:

  Vad gör folk med var och en andra här?

   Vilka är deras relationer till varandra?

  Hur är dessa relationer organiserade på institutioner?

   Vilka är de kollektiva idéerna som rör män och institutioner?

  Berger föreslog att att ställa dessa frågor förvandlar det välbekanta till något annars osynligt, vilket leder till ”en transformation av medvetandet.” C. Wright Mills kallade denna transformation ”den sociologiska fantasin.” När individer undersöker världen på detta sätt ser de hur deras nuvarande erfarenheter och personliga biografier ligger inom historiens bana. Genom att använda den sociologiska fantasin för att undersöka våra egna liv, kan vi ifrågasätta hur sociala strukturer, krafter och relationer har gett oss vissa privilegier, som tillgång till rikedom och prestigefyllda skolor. Vi kan också överväga hur sociala krafter som rasism kan missgynna oss i jämförelse med andra.

  Vikten av historiska sammanhang

  Det sociologiska perspektivet inkluderar alltid historiska sammanhang, för om vi vill förstå varför saker och ting är som de är måste vi förstå hur de kom dit. Så, sociologer har ofta den långa synen och tittar på klassstrukturens skiftande karaktär över tid, utvecklingen av förhållandet mellan ekonomi och kultur och den begränsade tillgången till rättigheter och resurser som fortsätter att påverka historiskt marginaliserade människor idag.

  Det sociologiska perspektivet

  Mills trodde att den sociologiska fantasin kunde ge människor möjlighet att förändra sina liv och samhälle eftersom det tillåter oss att se upplevda ”personliga problem”, som att inte tjäna tillräckligt med pengar för att försörja oss själva, i sammanhanget. Snarare än personliga problem är dessa problem ”offentliga frågor”, eftersom de härrör från sociala strukturfel som otillräckliga löner.

  Den sociologiska fantasin pekar på kärnan i det sociologiska perspektivet – att samhället är en social produkt, och som sådana är dess strukturer och institutioner föränderliga. Precis som sociala strukturer och krafter formar våra liv, påverkar våra val och handlingar samhällets natur. Under hela vårt dagliga liv validerar vårt beteende antingen samhället eller utmanar det att förbättras. Det sociologiska perspektiv låter oss se hur båda utfallen är möjliga.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Checklista för flytt – Så undviker du vanliga misstag

  • Ekobrott i Stockholm – En närmare titt på ekonomisk brottslighet

  • Arbetsglädje: Nyckeln till ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv

  • Så viktig är kalendern våra liv

  • AI:s Inverkan på Sportspel

  • Utforska Rom under en weekend!