Hur studerar du religionssociologi?

Alla religioner delar inte samma uppsättning trosuppfattningar, men i en eller annan form finns religion i alla kända mänskliga samhällen. Även de tidigaste samhällena som har registrerats visar tydligt spår av religiösa symboler och ceremonier. Genom historien har religion fortsatt att vara en central del av samhällen och mänsklig erfarenhet och formar hur individer reagerar på de miljöer de lever i. Eftersom religion är en så viktig del av samhällen runt om i världen har sociologer är mycket intresserade av att studera det

Sociologer studerar religion som både ett trossystem och en social institution. Som ett trossystem formar religion vad människor tycker och hur de ser på världen. Som en social institution är religion ett mönster av socialt agerande organiserat kring de övertygelser och praxis som människor utvecklar för att svara på frågor om innebörden av ex. förekomst. Som institution består religionen över tid och har en organisationsstruktur där medlemmarna socialiseras.

Det handlar inte om vad du tror

När man studerar religion ur ett sociologiskt perspektiv är det inte viktigt vad man tror om religion. Det viktiga är förmågan att objektivt granska religion i dess sociala och kulturella sammanhang. Sociologer är intresserade av flera frågor om religion:

Hur är religiösa övertygelser och faktorer relaterade till andra sociala faktorer som ras, ålder, kön och utbildning?

Hur är religiösa institutioner organiserade?

Hur påverkar religion social förändring?

Vilket inflytande har religion på andra sociala institutioner, såsom politiska eller utbildningsinstitutioner?

Sociologer studerar också individers, gruppers och samhällens religiositet. Religiositet är intensiteten och konsekvensen i utövandet av en persons (eller grupps) tro. Sociologer mäter religiositet genom att fråga människor om deras religiösa övertygelse, deras medlemskap i religiösa organisationer och närvaro vid gudstjänster.

Modern akademisk sociologi började med studiet av religion i Emile Durkheims 1897 The Study of Suicide där han utforskade de olika självmordsfrekvenserna bland protestanter och katoliker. Efter Durkheim tittade Karl Marx och Max Weber också på religionens roll och inflytande i andra sociala institutioner som ekonomi och politik.

Religionssociologiska teorier

Varje större sociologisk ram har sitt perspektiv på religion. Till exempel, ur det funktionalistiska perspektivet av sociologisk teori, är religion en integrerande kraft i samhället eftersom den har makten att forma kollektiva föreställningar. Det ger sammanhållning i den sociala ordningen genom att främja en känsla av tillhörighet och kollektivt medvetande. Denna uppfattning stöddes av Emile Durkheim.

Den andra synpunkten, stödd av Max Weber, ser religion i termer av hur den stöder andra sociala institutioner. Weber trodde att de religiösa trossystemen gav en kulturell ram som stödde utvecklingen av andra sociala institutioner, som ekonomin.

Medan Durkheim och Weber koncentrerade sig på hur religion bidrar till samhällets sammanhållning, fokuserade Karl Marx på konflikter och förtryck som religionen gav samhällen. Marx såg religion som ett verktyg för klassförtryck där den främjar stratifiering eftersom den stöder en hierarki av människor på jorden och mänsklighetens underordning under gudomlig auktoritet.

Slutligen fokuserar teorin om symbolisk interaktion på den process genom vilken människor blir religiösa. Olika religiösa föreställningar och praktiker dyker upp i olika sociala och historiska sammanhang eftersom sammanhanget ramar in innebörden av religiös tro. Symbolisk interaktionsteori hjälper till att förklara hur samma religion kan tolkas olika av olika grupper eller vid olika tidpunkter genom historien. Ur detta perspektiv är religiösa texter inte sanningar utan har tolkats av människor. Således kan olika människor eller grupper tolka samma bibel på olika sätt.

Referenser

Giddens, A. (1991). Introduktion till sociologi. New York: WW Norton & Company.

    Anderson, ML och Taylor, HF (2009). Sociologi: Det väsentliga. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Checklista för flytt – Så undviker du vanliga misstag

  • Ekobrott i Stockholm – En närmare titt på ekonomisk brottslighet

  • Arbetsglädje: Nyckeln till ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv

  • Så viktig är kalendern våra liv

  • AI:s Inverkan på Sportspel

  • Utforska Rom under en weekend!