Vad är väganalys? (Path analysis)

Väganalys, på engelska känt som path analysis är en form av statistisk multipel regressionsanalys som används för att utvärdera kausala modeller genom att undersöka sambanden mellan en beroende variabel och två eller flera oberoende variabler. Genom att använda denna metod kan man uppskatta både storleken och signifikansen av kausala samband mellan variabler

Nyckelalternativ: Väganalys

  • Genom att göra en väganalys kan forskare bättre förstå orsakssambanden mellan olika variabler.
  • Till att börja ritar forskare ett diagram som fungerar som en visuell representation av förhållandet mellan variabler.
  • Därefter använder forskare ett statistiskt program (som SPSS eller STATA) för att jämföra sina förutsägelser med det faktiska förhållandet mellan variabeln s.

Översikt

Väganalys är teoretiskt användbar eftersom den, till skillnad från andra tekniker, tvingar oss att specificera samband mellan alla oberoende variabler. Detta resulterar i en modell som visar kausala mekanismer genom vilka oberoende variabler ger både direkta och indirekta effekter på en beroende variabel.

Bananalys utvecklades av Sewall Wright, en genetiker, 1918. Med tiden har metoden använts i andra fysik och samhällsvetenskap, inklusive sociologi. Idag kan man göra väganalys med statistiska program inklusive SPSS och STATA, bland annat. Metoden är också känd som kausal modellering, analys av kovariansstrukturer och latenta variabelmodeller.

Förutsättningar för att genomföra en väganalys

Det finns två huvudkrav för väganalys:

Alla kausala samband mellan variabler måste bara gå i en riktning (du kan inte ha ett par av variabler som orsakar varandra)

Variablerna måste ha en tydlig tidsordning eftersom en variabel inte kan sägas orsaka en annan om den inte föregår den i tid.

Hur man använder sökvägsanalys

Typiskt innebär väganalys konstruktionen av ett vägdiagram där sambanden mellan alla variabler och den kausala riktningen mellan dem anges specifikt. När man utför en väganalys kan man först konstruera ett indatavägdiagram, som illustrerar de hypotetiska sambanden. I ett vägdiagram använder forskare pilar för att visa hur olika variabler relaterar till varandra. En pil som pekar från, säg, variabel A till variabel B, visar att variabel A antas påverka variabel B.

Efter att den statistiska analysen har slutförts skulle en forskare sedan konstruera en output path diagram, som illustrerar sambanden som de faktiskt existerar, enligt den analys som gjorts. Om forskarens hypotes är korrekt, kommer ingångsvägdiagrammet och utmatningsvägsdiagrammet att visa samma samband mellan variabler.

Exempel på väganalys i forskning

Låt oss överväga ett exempel där väganalys kan vara användbar. Säg att du antar att ålder har en direkt effekt på arbetstillfredsställelsen, och du antar att det har en positiv effekt, så att ju äldre man är, desto mer nöjd blir man med sitt jobb. En bra forskare kommer att inse att det säkert finns andra oberoende variabler som också påverkar vår beroende variabel arbetstillfredsställelse: till exempel autonomi och inkomst, bland annat.

Med hjälp av väganalys kan en forskare skapa ett diagram som kartlägger sambanden mellan variablerna. Diagrammet skulle visa ett samband mellan ålder och autonomi (eftersom vanligtvis den äldre är, desto större grad av autonomi kommer de att ha), och mellan ålder och inkomst (återigen, det tenderar att finnas ett positivt samband mellan de två). Sedan bör diagrammet också visa sambanden mellan dessa två uppsättningar av variabler och den beroende variabeln: arbetstillfredsställelse.

Efter att ha använt ett statistiskt program för att utvärdera dessa samband, man kan sedan rita om diagrammet för att indikera storleken och betydelsen av sambanden. Forskaren kan till exempel finna att både autonomi och inkomst är relaterade till arbetstillfredsställelse, att en av dessa två variabler har en mycket starkare koppling till arbetstillfredsställelse än den andra, eller att ingen av variablerna har en signifikant koppling till arbetstillfredsställelse.

Styrkor och begränsningar av väganalys

Även om väganalys är användbar för att utvärdera kausala hypoteser, kan denna metod inte bestämma

riktningen av kausalitet. Den klargör korrelation och indikerar styrkan i en kausal hypotes, men bevisar inte orsaksriktningen. För att fullt ut förstå riktningen för kausalitet kan forskare överväga att genomföra experimentella studier där deltagarna slumpmässigt fördelas till en behandlings- och kontrollgrupp.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur hjälper miljön att äta närodlad mat?

  • Är engelska Kanadas officiella språk? Tänk om.

  • Blockbusting: När svarta husägare flyttar till vita stadsdelar

  • En guide till miljövänlig biltvätt

  • ¿Cuál es el costo de la residencia por matrimonio en EE.UU.?

  • Hur mycket tjänar kanadensiska senatorer?