Vilka är målen för socialisering | Kunskaper.se

Vilka är socialiseringens mål

Syften med socialisering

Samhällets kontinuitet och kultur är korrelerad med individernas socialisering. Individen är inte horn med färdiga lösningar på problem och delade förväntningar. Genom socialisering förbereder gruppen ett barn för att bli användbar medlem i samhället. Han lär sig att tillfredsställa de grundläggande behoven. Han lärs, medvetet, genom formella och informella socialiseringsorgan att samordna sitt beteende med andra i olika situationer.

Socialisering är den bästa formen av social kontroll som utövas för gruppens skull såväl som för personlig utveckling. Följande är syftena med socialisering i sociologi.

Socialisering täcker grundläggande discipliner i ett samhälle, allt från att säga ”Asslam-o-Aalkaikum” till de komplicerade vetenskapliga metoderna. I disciplinerat ostrukturerat och onormalt beteende är inte önskvärt i samhället. En individ är gjord för att förstå att modifiera och anpassa sin ursprungliga natur efter den rådande sociokulturella miljön. Det normala beteendet internaliseras av en individ, vilket varar under hela ens liv. Denna internalisering blir så djupt rotad att oftast individer inte avviker ens ogynnsamma situationer för avvikelse.

Socialisering lär människor deras specificerade roller och status i olika situationer i samhället. Till exempel spelar lärare, elever, anställda, arbetsgivare, ledare och följare olika roller. Individerna tvingas anpassa sitt beteende på ett sådant sätt att det skapar samordning i hela samhället. Vidare finns det rättigheter, privilegier och skyldigheter förknippade med varje roll, vilket förbättrar den sociala välfärden och håller den sociala ordningen relativt stabil.

Socialisering lär ut många färdigheter till individer, som är till stor hjälp för dem att leva ett normalt liv i samhället. Människorna får lära sig hur man beter sig i olika sociala situationer för att få uppskattning snarare än negativ respons från andra.

Socialisering resulterar i att skapa strävan för en individ. Till exempel, ambitioner att bli en bra mamma eller pappa, bra officer eller lärare är resultatet av socialisering.

Samhället förmedlar sina kulturella värderingar och ger specifika inriktningar som religiösa, politiska och pedagogiska filosofier, som hjälper en individ att leva ett riktigt liv.

(vitag.Init = window.vitag.Init || ).push(function { viAPItag.display(”vi_967733680”) })