Förstå DNA: Form, replikering och mutation

DNA (deoxiribonukleinsyra) är en typ av makromolekyl som kallas nukleinsyra. Den är formad som en tvinnad dubbelspiral och är sammansatt av långa strängar av alternerande sockerarter och fosfatgrupper, tillsammans med kvävehaltiga baser (adenin, tymin, guanin och cytosin). DNA är organiserat i strukturer som kallas kromosomer och inrymt i kärnan i våra celler. DNA finns också i cellmitokondrier.

DNA innehåller den genetiska information som är nödvändig för produktion av cellkomponenter, organeller och för reproduktion av liv. Proteinproduktion är en viktig cellprocess som är beroende av DNA. Information som finns i den genetiska koden överförs från DNA till RNA till de resulterande proteinerna under proteinsyntesen.

Form DNA är består av en sockerfosfatryggrad och kvävehaltiga baser. I dubbelsträngat DNA parar sig kvävebaserna. Adeninpar med tymin (AT) och guaninpar med cytosin (GC). Formen på DNA liknar en spiraltrappa. I denna dubbelspiralformade form bildas trappans sidor av strängar av deoxiribossocker och fosfatmolekyler. Trappstegen bildas av kvävebaserna.

Den tvinnade dubbelspiralformen DNA hjälper till att göra denna biologiska molekyl mer kompakt. DNA komprimeras ytterligare till strukturer som kallas kromatin så att det kan passa in i kärnan. Kromatin består av DNA som är lindat runt små proteiner som kallas histoner

. Histoner hjälper till att organisera DNA i strukturer som kallas nukleosomer, som bildar kromatinfibrer. Kromatinfibrer lindas ytterligare och kondenseras till kromosomer.

Replikering

Den dubbla helixformen hos DNA gör DNA-replikation möjlig. Vid replikering gör DNA en kopia av sig själv för att föra genetisk information vidare till nybildade dotterceller. För att replikering ska kunna äga rum måste DNA:t varva ner för att tillåta cellreplikationsmaskineri att kopiera varje sträng. Varje replikerad molekyl består av en sträng från den ursprungliga DNA-molekylen och en nybildad sträng. Replikation producerar genetiskt identiska DNA-molekyler. DNA-replikation sker i interfas, ett skede före starten av delningsprocesserna av mitos och meios.

Översättning

DNA-translation är processen för syntes av proteiner. Segment av DNA som kallas gener innehåller genetiska sekvenser eller koder för produktion av specifika proteiner. För att translation ska kunna ske måste DNA:t först varva ner och låta DNA-transkription äga rum. Vid transkription kopieras DNA och en RNA-version av DNA-koden (RNA-transkript) produceras. Med hjälp av cellribosomer och transfer-RNA genomgår RNA-transkriptet translation och proteinsyntes.

Mutation

Varje förändring i sekvensen av nukleotider i DNA är känd som en genmutation. Dessa förändringar kan påverka ett enstaka nukleotidpar eller större gensegment av en kromosom. Genmutationer orsakas av mutagener som kemikalier eller strålning, och kan också bero på fel som görs under celldelningen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg