Hur bildas lerjord?

Hur tillverkas lerjord? Det finns många typer av jord, och oavsett om det i första hand är lera, silt eller sand, är processen för jordbildning liknande. All jord består av ungefär samma andel komponenter: 45 % mineraler, 25 % vatten, 25 % luft och 5 % organiskt material. Det markutrymme som upptas av vatten och luft kallas porutrymme.

Den exakta sammansättningen och texturen dikteras av storleken på mineralpartiklarna, som styrs av fem huvudfaktorer för jordbildning. De faktorer som påverkar markbildningen är modermaterial, klimat, biota, topografi och tid. Kombinationen av dessa faktorer avgör vilka typer av jord som finns i en region, och lerjordar finns vanligtvis i områden där stenbildande mineraler – som kiseldioxid, aluminiumoxid och magnesia – har påverkats av kemisk vittring.

Typer av lermineraler

Lerjordar består av mikroskopiska partiklar som är flagnande till formen och kristallina till sin struktur. Lerpartiklar är mycket mindre än sand- och siltkorn och är små – mindre än 2 mikron.

En annan skillnad mellan lerpartiklar och sand eller silt är att lermineraler bär en elektrisk laddning på sin yta. Detta ger egenskaper som skiljer sig åt lerjordar, såsom plasticitet och sammanhållning. Lerjordar är ofta rika på näringsämnen, på grund av att den elektriska laddningen av lerpartiklar attraherar och håller kvar andra laddade partiklar, som kalcium och kalium.

På grund av storleken på typerna av lermineral expanderar lerjordar och drar ihop sig avsevärt när de utsätts för förändringar i fukthalten. Denna kvalitet innebär att vissa typer av keramik kan tillverkas av specifika typer av lera för konst. Lerjord kan också användas för att tillverka byggmaterial som tegel och kakel.

Formation av lerjord

Samspelet mellan de fem faktorer som påverkar markbildningen – modermaterial, klimat, biota, topografi och tid – leder till utvecklingen av olika jordar på vår planet. Markforskare studerar och klassificerar de olika typerna av jordar på jorden med hjälp av ett taxonomiskt system som grupperar jordar i tolv huvudordningar.

Från tunga leror till jordar rika på organiskt material, det översta lagret av vår planets yta stödjer allt liv på jorden. De typer av jordar som finns i en region är starkt beroende av det modermaterial som finns i området, vilket innebär att de jordar som utvecklas nära en vulkan skiljer sig mycket från dem som bildas i djungler rika på vegetation.

Kemisk vittring av bergbildande mineraler som kiseldioxid under långa tidsperioder – det vill säga tusentals år – leder till bildandet av lerjordar. När modermaterial bryts ner till mindre partiklar genom vittringsprocessen, kombineras de med ruttnande organiskt material för att bli jord. Den kemiska vittringen som krävs för bildandet av lerjord sker snabbare i varmare klimat.

Markegenskaper och horisonter

Lerjordar utvecklas långsammare än andra typer av jordar, på grund av att föräldramaterialen är långsamma att vittra. Eftersom jordar hela tiden skapas, ackumuleras de över tiden och bildar distinkta lager, så kallade jordhorisonter.

Det översta jordlagret innehåller den största mängden organiskt material, såsom ruttnande växter och djur. Relativt unga jordar innehåller färre lager, eller horisonter. Lerjordar ser ofta ut som gula, röda eller gråa på grund av de specifika mineraler de är sammansatta av.

Att studera en jords horisonter genom att undersöka ett tvärsnitt av skikten kan avslöja många av jordtypens egenskaper. Färgen, strukturen och porutrymmet som finns ger en glimt av ett områdes geografi. I vissa fall hjälper de organiska material som finns i markens horisonter och deras förfallshastighet till och med forskare att förstå förändrade väder- och klimatmönster på vår planet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vad är Placer-malmavlagringar?

  • Hur man gör en skalenlig modell av Mount St. Helens vulkan

  • Lista fyra orsaker till vittring

  • Naturkatastrofer orsakade av plattektonik

  • Fakta om guldbrytning

  • Vad är blästring av glaspärlor?