Fungerar med T-distributionen i Excel

Microsofts Excel är användbart för att utföra grundläggande beräkningar i statistik. Ibland är det bra att känna till alla funktioner som är tillgängliga för att arbeta med ett visst ämne. Här kommer vi att överväga de funktioner i Excel som är relaterade till Elevens t-fördelning. Förutom att göra direkta beräkningar med t-fördelningen kan Excel även beräkna konfidensintervall och utföra hypoteser.

Funktioner angående T-distributionen

Det finns flera funktioner i Excel som arbetar direkt med t-fördelningen. Givet ett värde längs t-fördelningen returnerar alla följande funktioner andelen av fördelningen som är i den angivna svansen.

En andel i svansen kan också tolkas som en sannolikhet Dessa svanssannolikheter kan användas för p-värden i hypotesprov.

Funktionen T.DIST returnerar den vänstra svansen av Students t-fördelning. Denna funktion kan också användas för att erhålla y-värdet för valfri punkt längs densitetskurvan .

T.DIST.RT-funktionen returnerar den högra svansen av Students t-fördelning.

T.DIST.2T-funktionen returnerar båda svansarna av Students t-fördelning.

Dessa funktioner har alla liknande argument. Dessa argument är i ordning:

  Värdet x, vilket anger var längs x axeln vi är längs fördelningen
 1. Antalet frihetsgrader.
 2. T.DIST-funktionen har ett tredje argument , som låter oss välja mellan en kumulativ fördelning (genom att ange en 1) eller inte (genom att ange en 0). Om vi ​​anger en 1, kommer denna funktion att returnera ett p-värde. Om vi ​​anger en 0 kommer denna funktion att returnera y-värdet för densitetskurvan för det givna x.

Inversa funktioner

Alla funktionerna T.DIST, T.DIST.RT och T.DIST.2T delar en gemensam egenskap. Vi ser hur alla dessa funktioner börjar med ett värde längs t-fördelningen och sedan returnerar en proportion. Det finns tillfällen då vi skulle vilja vända denna process. Vi börjar med en proportion och vill veta värdet på t som motsvarar denna proportion. I det här fallet använder vi lämplig inversfunktion i Excel.

Funktionen T.INV returnerar den vänstra inversen av elevens T-fördelning.

Funktionen T.INV.2T returnerar tvåsvansad invers av elevens T-fördelning.

Det finns två argument för var och en av dessa funktioner. Den första är sannolikheten eller andelen av fördelningen. Den andra är antalet frihetsgrader för den speciella fördelning som vi är nyfikna på.

Exempel på T.INV

Vi kommer att se ett exempel på både T .INV och T.INV.2T funktionerna. Anta att vi arbetar med en t-fördelning med 12 frihetsgrader. Om vi ​​vill veta punkten längs fördelningen som står för 10 % av arean under kurvan till vänster om denna punkt, så anger vi =T.INV(0.1,12) i en tom cell. Excel returnerar värdet -1,356.

Om vi ​​istället använder T.INV.2T-funktionen, ser vi att inmatning =T.INV.2T(0,1,12) returnerar värdet 1,782. Detta betyder att 10 % av arean under diagrammet för fördelningsfunktionen är till vänster om -1,782 och till höger om 1,782.

I allmänhet, genom t-fördelningens symmetri, för en sannolikhet

P och frihetsgrader d vi har T.INV.2T(P

, d) = ABS(T.INV(P/2,d

), där ABS är absolutvärdesfunktionen i Excel.

Konfidensintervall

  Ett av ämnena om slutsatsstatistik handlar om uppskattning av en populationsparameter. Denna uppskattning har formen av ett konfidensintervall. Till exempel skattningen av ett populationsmedelvärde är ett urvalsmedelvärde. Uppskattningen har också en felmarginal som Excel kommer att beräkna. För denna felmarginal måste vi använda CONFIDENCE.T-funktionen.

  Excels dokumentation säger att funktionen CONFIDENCE.T sägs returnera t konfidensintervall med hjälp av Students t-fördelning. Denna funktion returnerar felmarginalen. Argumenten för denna funktion är, i den ordning de måste anges:

  Alfa – det här är signifikansnivån. Alfa är också 1 – C, där C anger konfidensnivån. Till exempel, om vi vill ha 95 % konfidens, måste vi ange 0,05 för alfa.

  Standard avvikelse – detta är provets standardavvikelse från vår datamängd.

  Samplestorlek.

  Formeln som Excel använder för denna beräkning är:

  M = t

  s/ √n

  Här är M för marginal, t

  * är det kritiska värde som motsvarar konfidensnivån, s är provets standardavvikelse och n är urvalsstorleken.

  Exempel på konfidensintervall

  Antag att vi har ett enkelt slumpmässigt urval av 16 kakor och vi väger dem. Vi finner att deras medelvikt är 3 gram med en standardavvikelse på 0,25 gram. Vad är ett 90 % konfidensintervall för medelvikten för alla kakor av detta märke?

  Här har vi helt enkelt skriv följande i en tom cell:

  =CONFIDENCE.T(0.1;0.25,16)

  Excel returnerar 0,109565647. Detta är felmarginalen. Vi subtraherar och lägger även till detta till vårt provmedelvärde, så vårt konfidensintervall är 2,89 gram till 3,11 gram.

  Signifikanstest

   Excel kommer också att utföra hypotestest som är relaterade till t-fördelningen. Funktionen T.TEST returnerar p-värdet för flera olika signifikanstest. Argumenten för funktionen T.TEST är:

    Array 1, som ger den första uppsättningen exempeldata.

    Array 2, som ger den andra uppsättningen exempeldata

   1. Svansar, där vi kan ange antingen 1 eller 2.
   2. Typ – 1 betecknar ett parat t-test, 2 ett tvåprovstest med samma populationsvarians och 3 ett tvåprovstest med olika populationsvarianser.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Varför byggdes berlinmuren?

 • Utforska Rom under en weekend!

 • Snus: En Historisk Genomgång

 • Hur många guldrusher fanns det på 1800-talet?

 • Vad är den antika sidenvägen?

 • Historien om kalsonger: Från Antiken till moderna stilar