Hur man använder Pearsons korrelationskoefficient

Pearsons korrelationskoefficient, normalt betecknad som r, är ett statistiskt värde som mäter det linjära sambandet mellan två variabler. Det varierar i värde från +1 till -1, vilket indikerar ett perfekt positivt respektive negativt linjärt samband mellan två variabler. Beräkningen av korrelationskoefficienten utförs normalt av statistiska program, såsom SPSS och SAS, för att ge så exakta möjliga värden för rapportering i vetenskapliga studier. Tolkningen och användningen av Pearsons korrelationskoefficient varierar baserat på sammanhanget och syftet med respektive studie där den beräknas.

Identifiera den beroende variabeln som ska testas mellan två oberoende härledda observationer. Ett av kraven för Pearsons korrelationskoefficient är att de två variablerna som jämförs måste observeras eller mätas oberoende för att eliminera eventuella snedvridna resultat.

Beräkna Pearsons korrelationskoefficient. För stora datamängder kan beräkningen bli mycket tråkig. Förutom olika statistikprogram har många vetenskapliga miniräknare förmågan att beräkna värdet. Den faktiska ekvationen finns i avsnittet Referens.

Rapportera ett korrelationsvärde nära 0 som indikation på att det inte finns något linjärt samband mellan de två variablerna. När korrelationskoefficienten närmar sig 0, blir värdena mindre korrelerade vilket identifierar variabler som kanske inte är relaterade till varandra.

Rapportera ett korrelationsvärde nära 1 som indikation på att det finns ett positivt linjärt samband mellan de två variablerna. Ett värde större än noll som närmar sig 1 resulterar i större positiv korrelation mellan data. När en variabel ökar ett visst belopp, ökar den andra variabeln i motsvarande belopp. Tolkningen måste bestämmas utifrån studiens sammanhang.

Rapportera ett korrelationsvärde nära – 1 som indikation på att det finns ett negativt linjärt samband mellan de två variablerna. När koefficienten närmar sig -1 blir variablerna mer negativt korrelerade, vilket indikerar att när en variabel ökar, minskar den andra variabeln med motsvarande belopp. Tolkningen måste återigen bestämmas baserat på studiens sammanhang.

Tolka korrelationskoefficienten baserat på sammanhanget för den specifika datamängden. Korrelationsvärdet är i huvudsak ett godtyckligt värde som måste tillämpas baserat på de variabler som jämförs. Till exempel indikerar ett resulterande r-värde på 0,912 ett mycket starkt och positivt linjärt samband mellan två variabler. I en studie som jämför två variabler som normalt inte identifieras som relaterade, ger dessa resultat bevis för att en variabel kan påverka den andra variabeln positivt, vilket resulterar i anledning till ytterligare forskning mellan de två. Men exakt samma r-värde i en studie som jämför två variabler som har visat sig ha ett perfekt positivt linjärt samband kan identifiera ett fel i data eller andra potentiella problem i den experimentella designen. Därför är det viktigt att förstå sammanhanget för data när man rapporterar och tolkar Pearsons korrelationskoefficient.

Bestäm betydelsen av resultaten. Detta åstadkoms med hjälp av korrelationskoefficienten, frihetsgrader och ett kritiskt värde för korrelationskoefficienttabellen. Frihetsgraderna beräknas som antalet parade observationer minus 2. Använd detta värde och identifiera motsvarande kritiska värde i korrelationstabellen för antingen ett 0,05 och 0,01 test som identifierar 95 respektive 99 procents konfidensnivå. Jämför det kritiska värdet med den tidigare beräknade korrelationskoefficienten. Om korrelationskoefficienten är större sägs resultaten vara av signifikans.

Saker du behöver

Vetenskaplig kalkylator eller statistiskt program

Kritiska värden för korrelationskoefficienttabellen

Tips

Konfidensintervall för korrelationskoefficienten kan också vara till nytta i befolkningsstudier.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?