Hur man använder Z.TEST-funktionen i Excel

Hypotestester är ett av de viktigaste ämnena inom området slutledningsstatistik. Det finns flera steg för att utföra ett hypotestest och många av dessa kräver statistiska beräkningar. Statistisk programvara , som Excel, kan användas för att utföra hypotestest. Vi kommer att se hur Excel-funktionen Z.TEST testar hypoteser om ett okänt populationsmedelvärde.

Villkor och antaganden

Vi börjar med att ange antaganden och förutsättningar för denna typ av hypotestest. För att kunna sluta sig till medelvärdet måste vi ha följande enkla villkor:

      Upptaget är ett enkelt slumpmässigt urval.
  • Urvalet är litet i storlek i förhållande till populationen. Detta innebär vanligtvis att populationsstorleken är mer än 20 gånger storleken på provet.
    • Variabeln som studeras är normalfördelad.
  • Populationens standardavvikelse är känd.
  • Populationsmedelvärdet är okänt.

    Alla dessa villkor är osannolika att uppfyllas i praktiken. Men dessa enkla förhållanden och motsvarande hypotestest påträffas ibland tidigt i en statistikklass. Efter att ha lärt sig processen för ett hypotestest, är dessa villkor avslappnade för att arbeta i en mer realistisk miljö.

    Hypotestestets struktur

    Det specifika hypotestestet vi anser har följande form:

      Ange noll- och alternativhypoteserna.

    1. Beräkna teststatistiken, som är en z-poäng.
        Beräkna p-värdet med hjälp av normalfördelningen. I det här fallet är p-värdet sannolikheten för att erhålla minst lika extrem som den observerade teststatistiken, förutsatt att nollhypotesen är sann.
    2. Jämför p-värdet med signifikansnivån för att avgöra om nollhypotesen ska förkastas eller inte.

    Vi ser att steg två och tre är beräkningsintensiva jämfört med två steg ett och fyra. Z.TEST-funktionen utför dessa beräkningar åt oss.

    Z.TEST-funktion

    Z.TEST-funktionen gör alla beräkningar från steg två och tre ovan. Det gör en majoritet av siffrorna för vårt test och returnerar ett p-värde. Det finns tre argument för att ange i funktionen, som vart och ett avgränsas med ett kommatecken. Följande förklarar de tre typerna av argument för denna funktion.

      Det första argumentet för detta funktion är en uppsättning exempeldata. Vi måste ange ett cellintervall som motsvarar platsen för exempeldata i vårt kalkylark.

    Det andra argumentet är värdet på μ som vi testar i våra hypoteser. Så om vår nollhypotes är H0

    : μ = 5, då skulle vi ange en 5 för det andra argumentet.
  • Det tredje argumentet är värdet på den kända populationens standardavvikelse. Excel behandlar detta som ett valfritt argument
    • Anmärkningar och varningar

      Det finns några saker som bör noteras om denna funktion:

        P-värdet som utgången från funktionen är ensidig. Om vi ​​genomför ett dubbelsidigt test måste detta värde fördubblas.

      Den ensidiga p- värde som utmatas från funktionen antar att sampelmedelvärdet är större än värdet på μ vi testar mot. Om sampelmedelvärdet är mindre än värdet för det andra argumentet måste vi subtrahera funktionens utdata från 1 för att få det sanna p-värdet för vårt test.

    • Det sista argumentet för populationens standardavvikelse är valfritt. Om detta inte anges ersätts detta värde automatiskt i Excels beräkningar av provets standardavvikelse. När detta är gjort bör teoretiskt sett ett t-test användas istället.

      Exempel

    • Vi antar att följande data är från ett enkelt slumpmässigt urval av en normalfördelad population med okänt medelvärde och standardavvikelse på 3:

      1, 2, 3, 3, 4, 4, 8, 10, 12

      Med en signifikansnivå på 10 % vill vi testa hypotesen att urvalsdata är från en population med medelvärde större än 5. Mer formellt har vi följande hypoteser:

    • H0

      : μ= 5

          Ha: μ > 5
        Vi använder Z.TEST i Excel för att hitta p-värdet för detta hypotestest.

      • Ange data i en kolumn i Excel. Anta att detta är från cell A1 till A9
    • In i en annan cell skriv in =Z.TEST(A1:A9,5, 3)
        Resultatet är 0,41207.
    • Eftersom vårt p-värde överstiger 10 % misslyckas vi med att förkasta nollhypotesen.

      Z.TEST funktionen kan användas för tester med lägre svans och två svansade tester. Men resultatet är inte så automatiskt som det var i det här fallet. Se här för andra exempel på hur du använder den här funktionen.

    • Lämna ett svar

      Relaterade Inlägg

      • Varför byggdes berlinmuren?

      • Utforska Rom under en weekend!

      • Snus: En Historisk Genomgång

      • Vad är den antika sidenvägen?

      • Historien om kalsonger: Från Antiken till moderna stilar

      • Processen bakom en perfekt kopp kaffe