Hur man förstår nummeruppsättningar

En uppsättning är vilken grupp av objekt som helst. I matematik sätter hjälpgruppnummer som kan ha gemensamma egenskaper eller inte. Att lära sig om några av standardnummeruppsättningarna med delade egenskaper hjälper dig att förstå deras beteende.

Sätt notation

Siffrorna i en ​nummeruppsättning uttrycks som en kommaseparerad lista omgiven av parenteser. Till exempel: {1, 2, 3}

Ett enskilt objekt i en mängd kallas ett ​element​ av uppsättningen. I matematik representeras det av elementsymbolen. Uttrycket nedan anger att a är ett element i mängden A.

a ∈ A

Detta exempel anger att siffran 3 är ett element i mängden A.

A = {3,9,14}, 3 ∈ A

En uppsättning som inte har några medlemmar kallas den tomma uppsättningen eller nolluppsättningen. Den har sin egen uppsättning notation: Ø = { }

Heltalsuppsättning

Uppsättningen av ​hela tal​ definieras som alla positiva tal plus noll. Mängden ​heltal

​ inkluderar hela talen plus de negativa versionerna av de positiva talen. Den har sin egen uppsättning notation:

ℤ = {…-3,-2,-1,0, 1,2,3,…}

Rationella tal Set

Siffror som kan definieras som att bråk utgör mängden ​rationella tal​. Alla tal som kan definieras som där är icke-noll, är ett rationellt tal. Noll är inte ett element i denna mängd, men de andra medlemmarna av heltalsmängden är det eftersom de kan definieras av bråket ​

a​ / 1. Den rationella taluppsättningen har följande notation: ℚ = {x | x=frac{a}{b}, a,b∈ℤ, b≠0}

Denna notation anger att ett rationellt tal är ett element x så att x kan representeras som a / b, där a och b är medlemmar av heltalsuppsättningen och b inte är lika med noll. Tal som inte kan uttryckas i denna form kallas irrationella tal.

Ett rationellt tal kan uttryckas i decimalform genom att dividera täljaren med nämnaren. Till exempel är bråket 1/5 0,2 i decimalform. Rationella tal har ett fast antal siffror till höger om decimalkomma, medan ​irrationella tal har ett icke- upprepande mönster av siffror.

Reella sifferuppsättning

När du kombinerar alla rationella och irrationella siffror till en enda uppsättning, har du de ​reella talen inställd. Mängden reella tal kan representeras som punkter på en tallinje som har 0 i mitten, positiva tal till höger och negativa tal till vänster.

ℝ = {x | -∞ < x <∞}

Notationen för den reella uppsättningen anger att den innehåller alla punkter på tallinjen, sträcker sig till oändlighet i både positiv och negativ riktning.

Vad är värdet av Z i statistik?

A ​z​-poängen är ett vanligt mått på standardavvikelse som används i statistik som gör att du kan beräkna sannolikheten för att ett visst värde förekommer inom en normalfördelning. Det finns ingen korrelation mellan ​Z​ nummeruppsättning och ​z-poängkoncept.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel