Korrelationsanalys: Jämföra variabler

Korrelation är en term som syftar på styrkan i ett samband mellan två variabler där en stark eller hög korrelation betyder att två eller flera variabler har ett starkt samband med varandra medan en svag eller låg korrelation innebär att variablerna knappast är relaterade. Korrelationsanalys är processen att studera styrkan i det sambandet med tillgängliga statistiska data.

Sociologer kan använda statistiska uppgifter. programvara som SPSS för att avgöra om ett samband mellan två variabler finns, och hur starkt det kan vara, och den statistiska processen kommer att producera en korrelationskoefficient som talar om för dig denna information.

Den mest använda typen av korrelationskoefficient är Pearson r. Denna analys antar att de två variablerna som analyseras mäts på åtminstone intervallskalor, medelvärde de mäts på ett område med ökande värde. Koefficienten beräknas genom att ta kovariansen för de två variablerna och dividera den med produkten av deras standardavvikelser.

Förstå styrkan av korrelationsanalys

Korrelationskoefficienter kan variera från -1,00 till +1,00 där ett värde på -1,00 representerar en perfekt negativ korrelation, vilket betyder att när värdet på en variabel ökar, den andra minskar medan ett värde på +1,00 representerar ett perfekt positivt samband, vilket betyder att när en variabel ökar i värde, så ökar den andra.

Värden som dessa signalerar ett perfekt linjärt samband mellan de två variablerna, så att om du plottar resultaten på en graf skulle det göra en rät linje, men ett värde på 0,00 betyder att det inte finns något samband mellan de variabler som testas och att de graferas helt som separata linjer.

Ta till exempel fallet med sambandet mellan utbildning och inkomst, vilket visas i den medföljande bilden. Detta visar att ju mer utbildning man har, desto mer pengar kommer de att tjäna på sitt jobb. Uttryckt på ett annat sätt visar dessa data att utbildning och inkomst är korrelerade och att det finns en stark positiv korrelation mellan de två – när utbildningen ökar, ökar också inkomsten, och samma typ av korrelationssamband finns också mellan utbildning och förmögenhet.

Användbarheten för statistiska korrelationsanalyser

Statistiska analyser som dessa är användbara eftersom de kan visa oss hur olika trender eller mönster inom samhället kan hänga ihop, som arbetslöshet och kriminalitet, till exempel; och de kan belysa hur erfarenheter och sociala egenskaper formar vad som händer i en människas liv. Korrelationsanalys låter oss med tillförsikt säga att ett samband existerar eller inte existerar mellan två olika mönster eller variabler, vilket gör att vi kan förutsäga sannolikheten för ett utfall bland den studerade populationen.

En nyligen genomförd studie av äktenskap och utbildning fann ett starkt negativt samband mellan utbildningsnivån och skilsmässofrekvensen. Data från National Survey of Family Growth visar att när utbildningsnivån ökar bland kvinnor, minskar skilsmässofrekvensen för första äktenskap.

Det är dock viktigt att komma ihåg att korrelation inte är detsamma som orsakssamband, så även om det finns ett starkt samband mellan utbildning och skilsmässofrekvens, det betyder inte nödvändigtvis att minskningen av skilsmässor bland kvinnor beror på mängden utbildning som erhållits.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Varför byggdes berlinmuren?

  • Utforska Rom under en weekend!

  • Snus: En Historisk Genomgång

  • Hur många guldrusher fanns det på 1800-talet?

  • Vad är den antika sidenvägen?

  • Historien om kalsonger: Från Antiken till moderna stilar