När du går djupare in i jorden, vad händer med skiktens täthet?

Varje lager i jordskorpan förändras på grundläggande sätt ju närmare det är planetens kärna. Det finns fyra lager av jorden, och varje lager har olika densitet, sammansättning och tjocklek. För trehundra år sedan skapade den engelske vetenskapsmannen Isaac Newton grunden för nuvarande vetenskapliga tankar om tätheten av jordens lager.

TL;DR (för lång; läste inte)

Fyra lager utgör jorden: skorpan , manteln, den yttre kärnan och den inre kärnan. De har alla olika densitet och smink beroende på deras närhet till kärnan.

Netwon’s Lasting Impact

Omkring 1687 drog Isaac Newton slutsatsen att jordens inre måste vara sammansatt av ett tätt material. Newtons baserade denna slutsats på sina studier av planeter och tyngdkraften. Även om mycket har förändrats i det vetenskapliga tänkandet förblir Newtons teorier om densitet relativt oförändrade.

Nya upptäckter och teorier

Studier av jordbävningar — och deras vågor — laboratorieexperiment på mineraler och bergarter och studier av tryck och temperatur ger dagens slutsatser om densitetsökningen i jordens lager och deras närhet till planetens kärna. Forskare använde denna och andra datauppsättningar för att bestämma både tryck och temperatur.

Skorpan: Det mest studerade lagretJordskorpan – det yttre lagret av jorden – är fortfarande den mest studerade delen av planetens lager eftersom det är lättillgängligt för forskare. Tjockleken på skorpan varierar från 5 km till 60 km, beroende på platsen. Till exempel tenderar jordskorpan under bergskedjor att vara tjockare än den under hav. Skorpan består normalt av lager av sedimentärt berg som täcker granitberg, medan havets skorpa är sammansatt av basaltberg med sediment på toppen.

Jordens mantel

Jordens mantel är uppdelad i två delar. Den övre delen är platsen där konvektionsströmmar förekommer; tätare sten utgör den andra, nedre delen. Jordens mantel är totalt cirka 2 800 km tjock — inklusive både den övre och nedre manteln. Den övre manteln är gjord av olivin, pyroxen och andra kristallina mineraler, medan den nedre manteln består av kisel, magnesium, syre — den innehåller troligen järn och andra grundämnen.

Jordens yttre kärna

Flytande i naturen, jordens yttre kärna består av svavel, syre, järn och nickellegering. Temperaturen på den yttre kärnan är över smältpunkten för dessa element, vilket innebär att den yttre jordens kärna förblir flytande och aldrig hårdnar till ett fast ämne. Den yttre kärnan är cirka 2 259 km tjock.

The Center of the World

Jordens inre kärna är en fast massa, består av svavel, järn, syre och nickel. Som det djupaste lagret har det den största tätheten av de fyra lagren som utgör jorden. Den inre kärnan är cirka 1 200 km tjock. Även om den inre kärnan är det hetaste lagret, är den fast på grund av de enorma mängderna tryck som utövar krafter på elementen som utgör den.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man andas när man lyfter vikter |

  • Vilka är likheterna och skillnaderna mellan ett prisma och en pyramid?

  • Vilka kemikalier rostar metall snabbt?

  • Huvuddelarna av en vulkan

  • Vilka är de långsiktiga effekterna av tornados?

  • Fossiler som är mest användbara för korrelation