Uttryck ditt matematiska jag: Hur man skriver algebraiska uttryck

Algebraiska uttryck är de fraser som används i algebra för att kombinera en eller flera variabler (representerade av bokstäver), konstanter och de operativa (+ – x / ) symbolerna. Algebraisk uttryck har dock inget likhetstecken (=)

När du arbetar i algebra måste du ändra ord och fraser till någon form av matematiskt språk. , tänk på ordet summa. Vad tänker du på? Vanligtvis, när vi hör ordet summa, tänker vi på addition eller summan av att lägga till tal.

När du har gått och handlat får du ett kvitto med summan av din maträkning. Priserna har lagts samman för att ge dig summan. I algebra, när du hör ”summan av 35 och n” vet vi att det syftar på addition och vi tänk 35 + n. Låt oss prova några fraser och omvandla dem till algebraiska uttryck för addition.

Testa kunskaper om matematisk frasering för addition

Använd följande frågor och svar för att hjälpa din elev att lära sig det korrekta sättet att formulera algebraiska uttryck baserat på matematiska fraser:

 • Fråga: Skriv sju plus n som ett algebraiskt uttryck.
 • Svar: 7 + n
 • Fråga: Vad Algebraiskt uttryck används för att betyda ”lägg till sju och n.”
 • Svar: 7 + n
 • Fråga: Vilket uttryck används för att betyda ”ett tal ökat med åtta.”
 • Svar: n + 8 eller 8 + n
 • Fråga: Skriv ett uttryck för ”summan av ett tal och 22.”
 • Svar: n + 22 eller 22 + n
 • Som du kan se handlar alla frågorna ovan om algebraiska uttryck som handlar om e addition av tal — kom ihåg att tänka ”addition” när du hör eller läser orden addera, plus, öka eller summa, eftersom det resulterande algebraiska uttrycket kräver additionstecknet (+).

  Förstå algebraiska uttryck med subtraktion

  Till skillnad från additionsuttryck, när vi hör ord som hänvisar till subtraktion, ordningen på nummer kan inte ändras. Kom ihåg att 4+7 och 7+4 ger samma svar men 4-7 och 7-4 i subtraktion ger inte samma resultat. Låt oss prova några fraser och omvandla dem till algebraiska uttryck för subtraktion:

 • Fråga: Skriv sju mindre n som ett algebraiskt uttryck.
 • Svar: 7 – n
 • Fråga: Vilket uttryck kan användas för att representera ”åtta minus n?”
 • Svar: 8 – n
 • Fråga: Skriv ”ett tal minskat med 11” som ett algebraiskt uttryck.
 • Svar: n – 11 (Du kan inte ändra ordningen.)
 • Fråga: Hur kan du uttrycka uttrycket ”två gånger skillnaden mellan n och fem?”

  Svar: 2 (n-5)

  Kom ihåg att tänka subtraktion när du hör eller läser följande: minus, mindre, minska, minskat med eller skillnad. Subtraktion tenderar att orsaka eleverna större svårigheter än addition, så det är viktigt att se till att hänvisa till dessa subtraktionsvillkor för att säkerställa att eleverna förstår.

  Andra former av algebraiska uttryck

  Multiplikation, division, exponential och parentes är alla en del av de sätt på vilka algebraiska uttryck fungerar, som alla följer en operationsordning när de presenteras tillsammans. Denna ordning definierar sedan det sätt på vilket eleverna löser ekvationen för att få variabler till ena sidan av likhetstecknet och endast reella tal på den andra sidan.

  Liksom med addition och subtraktion kommer var och en av dessa andra former av värdemanipulation med sina egna termer som hjälper till att identifiera vilken typ av operation deras algebraiska uttryck utför — ord som gånger och multiplicerat med triggermultiplikation medan ord som över, dividerat med och uppdelat i lika grupper betecknar divisionsuttryck.

  När eleverna lärt sig dessa fyra grundläggande former av algebraiska uttryck, kan de börja bilda uttryck som innehåller exponentialtal (ett tal multiplicerat med sig självt ett angivet antal gånger) och parenteser (algebraiska fraser som måste lösas innan nästa funktion i frasen utförs). Ett exempel på ett exponentiellt uttryck med parenteser skulle vara 2x​2 + 2(x-2).

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?