Vad är alkali? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder alkali?

Alkali hänvisar till joniska salt eller basisk av alkalielement och metaller. Det kan också definieras som löst bas i vatten med ett pH högre än 7,0.

Alkali som orsakar korrosion kallas en bas. Dessa är vanligtvis vattenlösliga och genererar lösningar som kan vara mycket frätande, såsom kaustiksoda. Dessa lösningar blir lackmuspapper blått. Ett vanligt exempel är natriumhydroxid.

  Kunskaper.se förklarar Alkali

  Alkalis huvudsakliga egenskap är dess förmåga att producera hydroxidjoner när de är upplösta i vätskor som vatten. Vattenlösningar som är alkaliska till sin natur har vanligtvis följande egenskaper:

    Lätt koncentrerade lösningar som har ett pH på mer än 7,1
  • Högkoncentrerade kaustiklösningar som kan orsaka kemiska brännskador

  Tendens att vara tvålaktig och hala vid beröring, eftersom dess fettsubstans kan gå igenom förtvålning när den exponeras för hudens yta

Typiskt lösligt i vatten med undantag för vissa alkalier som bariumkarbonat som är lösliga med en vattenlösning som är sur till sin natur

Det är viktigt att förstå alkalier eftersom alkalikorrosion är ett stort problem i många pannor och kemiska enheter, cement anläggningar, förbränningsugnar och andra industrianläggningar. Alkalier kan orsaka eldfast slitage när alkalin reagerar med matrisen.

För att begränsa korrosion orsakad av alkalier kan industrier använda produkter som zirkoniumföreningar samt kiselkarbidföreningar. Sådana produkter kan ge stor motståndskraft mot korrosion orsakad av alkalier.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg