Vad är dissociation? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder dissociation?

Dissociation är den process genom vilken kemiska molekyler (eller joniska föreningar som salter eller komplex) bryts ned till enklare beståndsdelar som atomer, joner eller radikaler, vanligtvis på ett reversibelt sätt, liksom CO2 och H2

O vid höga temperaturer.

Dissociation är motsatsen till association och rekombination. Dissociation accelererar korrosionshastigheten och ökad gropbildning i anodområdet i koncentrationscellen, till exempel korrodering av metallrör vid vattenbehandling. Korrosionen av järn i närvaro av vätesulfid och vatten är också beroende av dissociationen av vätesulfidmolekylen.

Kunskaper.se Explains Dissociation

Dissociation i kemi är en allmän process där molekyler separeras eller delas i mindre partiklar. Till exempel, när en syra löses i vatten bryts en kovalent bindning mellan en elektronegativ atom och en väteatom av heterolytisk klyvning, vilket ger en proton (H+) och en negativ jon.

Dissociationskonstanten (Ka) är förhållandet mellan dissocierad och odissocierad förening. Starkare syror har en större syradissociationskonstant (Ka) och en mindre logaritmisk konstant (pKa = – log Ka) än svagare syror. Temperaturökningen leder också till en högre dissociation och en högre dissociationskonstant. Vid en temperatur på till exempel 240°F (115°C), löses ett tiofaldigt antal H2

O-molekyler till joner.

Dissociationsgraden är andelen av ursprungliga lösta molekyler som har dissocierats. Vid mycket starka syror och baser är dissociationsgraden nära 1. Mindre kraftfulla syror och baser har en mindre dissociationsgrad.

I vattenlösningar som t.ex. syror, baser och sulfater, deras molekyler är delvis upplösta i elektriskt laddade, fritt rörliga partiklar, så kallade joner. Vid elektrolytisk dissociation kan lösningarna leda elektricitet och underlätta elektrokemisk korrosion av ”oädla” metaller på grund av de positiva jonerna (katjoner) och negativa joner (anjoner). Dissociation sker dock även i rent vatten. I detta fall, även om det är i mindre utsträckning, sönderfaller vattenmolekyler till vätejoner (H+) och hydroxyljoner (OH-).

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?