Vad är en atmosfärisk luft? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder atmosfärisk luft?

Atmosfärisk luft är den luft som råder under atmosfäriska förhållanden. Atmosfäriska förhållanden är olika för olika platser och vindmönster. Atmosfärisk luft är frätande i områden där frätande föroreningar förekommer eller släpps ut.

Eftersom atmosfärens luftsammansättningar och dess förmåga att orsaka korrosion inte är samma för olika miljöer, är luften från industriella miljöer mer frätande än från andra områden. I allmänhet orsakas atmosfärisk korrosion av närvaron av frätande föroreningar (som svavel och koloxid) och fukt i luften.

Kunskaper.se förklarar atmosfärisk luft

Huvudkomponenterna i atmosfärisk luft är kväve och syre. Båda utgör 99,03 % av ren, torr luft. Övrigt innehåll är vattenånga och spårgaser, som står för ungefär 0,25 % respektive 0,97 % av atmosfären i massa. Bland spårgaserna är växthusgaserna framträdande. Atmosfärsluftens korrosionsförmåga är i första hand beroende av hur mycket föroreningar den innehåller. Innehållet av föroreningar är inte enhetligt i olika atmosfäriska miljöer.

Atmosfärsluften är mer förorenad i industriområden. Luft från dessa områden innehåller höga halter av svavelföreningar som svaveldioxid (SO2), som orsakar surt regn och kväveoxider (NOx). När dagg eller dimma läggs till surt regn, orsakar det en extremt våt, frätande miljö. De olika typerna av klorider som också finns i atmosfärisk luft är mycket mer frätande än sura sulfater.

Atmosfärsluften i marina miljöer är laddad med dimma av fina partiklar av kloridsalter. Under extrema väderförhållanden bildar den en mycket frätande saltskorpa på miljön.

Atmosfärsluft på landsbygden är i allmänhet ofarlig och innehåller inga farliga föroreningar. När det är lite eller ingen nederbörd uppstår hög relativ luftfuktighet och enstaka kondens. Dessa förhållanden orsakar produktionen av en mycket korrosiv miljö.

Atmosfärsluft i stadsområden liknar landsbygdsluft. I dessa områden ses mycket lite industriell aktivitet och föroreningar kommer främst från bilar och hushållsbränsleutsläpp.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?

  • Vad händer när gasen värms upp?

  • Viktiga buffertar i levande system

  • Hur man namnger syror