Vad är en bioanalys? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bioanalys?

En bioanalys bestämmer den relativa styrkan av ett ämne genom att jämföra dess effekt på en testorganism med effekten av ett standardpreparat. Bioassay kan användas för att utföra ett brett spektrum av experiment relaterade till toxicitet av kända kemiska lösningar eller okända blandningar såsom prover av vatten, sediment eller jord från miljön.

Bioanalyser är utförs vanligtvis för att mäta effekterna av ett ämne på en levande organism och är avgörande för utvecklingen av nya läkemedel och vid övervakning av miljöföroreningar. Att bestämma de ämnen och koncentrationer som finns i vatten kan också hjälpa till att bestämma dess potential för korrosivitet.

Bioanalys används vanligen förkortning för biologisk analys eller biologisk standardisering.

Kunskaper.se förklarar Bioassay

En bioassay jämför ett testprov med en internationellt tillämplig standardsubstans. Den bestämmer mängden testprov som krävs för att producera ett biologiskt svar som är likvärdigt med standardämnet. Miljöbioanalyser är i allmänhet en bred undersökning av toxicitet. En toxicitetsidentifieringsutvärdering genomförs för att fastställa vilka relevanta giftiga ämnen är.

Bioanalyser är statykrav i vissa länder. Till exempel kräver kraven för kontroll av vattenföroreningar i USA att vissa industriella utsläppare och kommunala reningsverk för avloppsvatten utför bioanalyser. Dessa förfaranden, som kallas toxicitetstester för hela effluent, inkluderar akuta toxicitetstester såväl som kroniska testmetoder. Metoderna innebär att levande vattenlevande organismer exponeras för prover av avloppsvatten.

Syften med bioanalyser är:

  • Mätning av farmakologisk aktivitet hos nya eller kemiskt odefinierade substanser
  • Undersökning av endogena mediatorers funktion

  • Mätning av koncentrationen av kända ämnen (alternativ till användning av hela djur har gjort denna användning föråldrad)
  • Bedöma mängden föroreningar som släpps ut av en viss källa, såsom avloppsvatten eller avrinning i tätorter

Även om bioanalyser är fördelaktiga för att bestämma den biologiska aktiviteten inom en organism, kan de ofta vara tidskrävande och arbetskrävande. Organismspecifika faktorer kan resultera i data som inte är tillämpliga på andra i den arten.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?