Vad är en brytpunktsklorering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder brytpunktsklorering?

Brotpunktsklorering definieras som den punkt där tillräckligt med klor har tillsatts till en mängd vatten för att tillfredsställa dess desinficeringsbehov. Det är med andra ord den punkt där alla oönskade föroreningar har avlägsnats från vattnet. Vid brytpunktsklorering förbrukas allt klor som tillsätts till lösningen av kemiska reaktioner med föroreningarna, vilket resulterar i inget fritt tillgängligt klor (FAC) i vattnet

För avloppsrening , brytpunktsklorering är ett sätt att avlägsna ammoniak från en lösning, som ändras till en oxiderad flyktig form. Ökad klorrester produceras genom att tillsätta klor till vatten som innehåller ammoniak eller organiskt material som innehåller kväve.

Brytpunktsklorering uppnås genom kontinuerlig tillsats av klor till vatten tills den punkt där klor undertrycker framgångsrikt en minskning av korrosionshastigheten, vilket gör diffusionsprocessen svår att inträffa på grund av en förtjockning av rostskikt.

Klorets negativa effekter på metall beror främst p.g.a. dess frätande egenskaper. För hög klorhalt kan leda till gropkorrosion. För mycket klor är också skadligt för mänskliga vävnader. Den starka oxiderande effekten av klor gör att väte separeras från vatten i fuktig vävnad. Detta orsakar frigöring av väteklorid och syre i början, vilket sedan orsakar frätande vävnadsskador.

När det gäller simbassänger har brytpunktsklorering en viss mängd fritt klor som används för att avlägsna helt kombinerat klor (CC) från poolvattnet. Det är nödvändigt att undvika misslyckad avslutning av kombinerad klorhalt i poolen, även om klor överanvänds kommer det att vara nödvändigt att använda oxidationsmedel för att minska nivån.

Kunskaper.se förklarar brytpunktsklorering

Klor tillsätts vatten så att det reagerar med och bryter ner förorenande föreningar. När klor tillsätts reagerar det med eventuell ammoniak och kväve i vattnet och oxiderar dem för att skapa desinficerande biprodukter som kallas kloraminer. Vid denna tidpunkt ”förbrukas klor som tillsätts i vattnet omedelbart” och kombineras med föroreningar för att sanera vattnet. Under denna process ökar den totala klorresten.

Men när ytterligare klor tillsätts, börjar det reagera med kloraminerna som finns i vattnet. Kloret och kloraminerna tar ut varandra, vilket minskar restkoncentrationen av klor. När överskottet av klor inte kan genomgå några ytterligare reaktioner (eller när klorbehovet är tillfredsställt) sägs brytpunktsklorering uppnås. Tillsatsen av klor bortom brytpunkten skapar en närvaro av fritt tillgängligt klor (FAC), dvs. okombinerat klor som kan fungera som ett desinfektionsmedel.

Följande ekvation används för att bestämma mängden kombinerat klor som finns:

Kombinerat klor = Totalt klor – gratis tillgängligt klor

Brytpunktsklorering tar bort kombinerat klor genom att lägga till tillgängligt klor klor. Tillräckligt med klor sätts i en pool för att höja den fria tillgängliga klorhalten till 10 gånger mängden kombinerat klor för att nå brytpunkten.

Kombinerat klor är tillgängligt klor som har kombinerats med avfall som innehåller kväve eller ammoniak. Kombinerat klor orsakar en uppenbar ”klorlukt” och kan orsaka hud- och ögonirritation.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?