Vad är en kalori? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kalorier?

En kalori är mängden värme som krävs för att höja temperaturen på ett gram vatten med 33,8°F (1°C). Nödvändig värme beror på två variabler: atmosfärstryck och starttemperatur. Värdet på en kalori är lika med 4,1860 joule.

Både kalorier eller joule används för att beräkna förändringen av Gibbs fria energi. De kan också användas för att beräkna elektromotorisk kraft (EMF) för en cell och halvcellspotential.

Kunskaper.se förklarar kalori

En kalori är den värme som krävs för att höja temperaturen på 1 gram vatten med 1°C vid ett konstant atmosfärstryck. Trycket är standardatmosfärstrycket (101,325 kPa).

Gibbs fria energiförändring, är måttet på tendensen för en kemisk reaktion att inträffa. Det inkluderar reaktionen mellan en metall och dess omgivning. När värdet på är mer negativt har en reaktion en större tendens att inträffa.

Med tanke på de elektrokemiska korrosionsmekanismerna kan potentialen för en metall att korrodera också uttryckas i termer av den elektromotoriska kraften (EMF) hos korrosionscellerna. Det är en integrerad del av korrosionsprocessen. Eftersom elektrisk energi kan uttryckas i joule kan förhållandet mellan i joule och EMF i volt (E) visas med = – nFE , där n är antalet elektroner som deltar i reaktionen, och F är Faraday (96 500 C/ ekv). Därför kan termen omvandlas från kalorier till joule genom att använda värdet 1 cal = 4,184 absoluta joule. Ju större E-värdet är för en cell, desto större är tendensen att cellens totala reaktion inträffar. Detta innebär att ju högre värde E är, desto högre är risken för korrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?