Vad är en livscykelanalys? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder livscykelbedömning?

En livscykelbedömning (LCA) är en teknik som används för att utvärdera en produkts miljöpåverkan under hela dess livslängd. Det är ett heltäckande verktyg för att bedöma mängden miljöeffekter under en produkts livslängd, från sammanställning av råvaror till tillverkning, användning och slutligt bortskaffande.

Kunskaper.se förklarar livscykelbedömning

Attributional LCA används för att fastställa den miljöpåfrestning som är kopplad till produktion och användning av en produkt, eller process, vid en given given tidpunkt.

Det finns fyra länkade komponenter i LCA:

   Måldefinition och omfattning: fastställande av syftet med bedömningen och de förväntade produkterna av utvärderingen
  1. Livscykelinventering: kvantifiera energin och råvarorna som krävs för att tillverka produkten och deras motsvarande miljöpåverkan
   1. Konsekvensanalys : utvärdera effekterna på hälsa och miljö i samband med energi- och råvaruinsatser som krävs för produktens produktion

    Förbättringsanalys: bestämma vägar till minska e nergiförbrukning, material som krävs eller miljöpåverkan vid varje steg i produktgenereringen och livscykeln

   LCA kan ingå när man designar eller bygger metallkärl, komponenter eller andra material för massdistribution eller industriell användning. Som sådan måste inverkan av sådana metaller på den omedelbara och framtida miljön utvärderas i enlighet därmed, inklusive konsekvenserna av korrosion som ett sådant material kan innebära.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?