Vad är en övre explosivgräns (UEL)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder övre explosivgräns (UEL)?

Den övre explosionsgränsen (UEL) är den högsta koncentrationen av gas, ånga eller dimma i luften vid vilken en explosion kan uppstår om ämnet antänds. Ett material är därför mest sannolikt att explodera om dess koncentrationer ligger inom de nedre och övre gränserna. Koncentrationer av gaser eller ångor i luften som ligger under den nedre explosionsgränsen eller över den övre explosionsgränsen anses vara icke-explosiva. Att känna till de övre och nedre explosionsgränserna är viktigt av säkerhetsskäl.

Den övre explosionsgränsen kan också kallas den övre antändningsgränsen.

Kunskaper.se Explains Upper Explosive Limit (UEL)

För att en brand eller explosion ska inträffa måste två grundläggande villkor vara uppfyllda:

  1. Bränsle (brandfarlig gas) och syre måste blandas i vissa proportioner, och
  2. Bränsle-syreblandningen måste komma i kontakt med en antändningskälla (låga, gnista, heta föremål, etc.)

För att stödja förbränningen måste det finnas en lägsta koncentration av brandfarlig gas i luften. Denna koncentration kallas den undre gränsen för explosiv gas. När gaskoncentrationen ökar över den nedre explosionsgränsen förblir blandningen explosiv upp till en tröskel som kallas den övre explosionsgränsen. Över den övre explosionsgränskoncentrationen kommer blandningen inte längre att vara explosiv, eftersom den anses vara ”för rik” för att brinna.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?