Vad är en pittingpotential? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder groppotential?

Groppotential hänvisar till den minst positiva ström och spänning vid vilken gropar utvecklas eller växer på en metallyta. Detta är elektrokemikalien potential i en given miljö ovan som

a korrosion grop initierar

på en metallisk

yta. Att känna till groppotentialen är viktigt eftersom gropar bildas och fortplantar sig vid och över den kritiska groppotentialen.

Kunskaper.se förklarar gropfrätningspotential

Pitting för ett givet material kännetecknas elektrokemiskt av den kritiska groppotentialen (Epit). Epit ligger mellan den ädlaste potentialen, där ingen odlad grop finns, och den minst ädla potentialen, där gropbildning uppstår. Epit är den mest negativa potentialen över vilken gropar kärnar och växer, vilket approximerar den ädlaste potentialen under vilken en grop aldrig bildas. polarisationskurvor. Det mest tillförlitliga tillvägagångssättet är att använda en potentiostatisk teknik där en konstant potential appliceras och strömmen registreras som en funktion av tiden. Dessa potentialer presenteras ofta i ett grafiskt diagram med potential-pH.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg