Vad är ett jonbyte? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder jonbyte?

Jonbyte är den kemiska reaktion som finns mellan en lösning och ett olösligt fast ämne. Denna process kan vändas, eftersom jonerna i lösningen kan genomgå utbyte. Denna process används ofta för att mjuka upp vatten såväl som för att separera radioisotoper i vatten.

Denna reaktion är mycket fördelaktig i industrier där vattenrening eller uppmjukning krävs. Jonbyte hjälper också till att avlägsna skadliga partiklar i vatten som kan orsaka korrosion på industriella strukturer som rör och kärl.

Kunskaper.se förklarar jonbyte

Jonbyte beskriver växling av joner mellan elektrolyter eller mellan komplex och elektrolytlösningar. Termen förknippas ofta med processer som separation, dekontaminering eller rening. Denna process gäller i vattenlösningar såväl som andra lösningar som innehåller joner och jonbytare.

Generellt är jonbytare hartser, jordhumus eller lera eller zeoliter. Det kan vara någon av följande typer:

 • Katjonbytare – Ersätter katjoner eller joner med positiv laddning
 • Anjonbytare – Ersätter anjoner eller joner med negativ laddning
 • Amfotära utbytare – Kan utbyta anjoner och katjoner samtidigt
 • Jonbytare kan eller kanske inte har bindande preferenser för särskilda joner och detta beror på det kemiska arrangemanget, jonstorleken och laddningen. Några av de vanliga jontyperna som kan binda med dessa jonbytare inkluderar följande:

  • Hydroxid
 • Protoner
 • Monatomiska joner som klorider
 • Syror och baser (organiska)

Inom industrier används vatten ofta för rengöring av ytdelar. För att följa standarder bör lösta fasta ämnen vara väl reglerade, eftersom de kan leda till problem som vattenföroreningar som kan orsaka korrosionsskador eller fel på hela systemet.

Med korrekt implementering av vattenrening eller behandling genom processen för jonbyte, vattenföroreningar kan elimineras, vilket gör vattnet i systemet säkert och rent.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?