Vad är ett positivt heltal och vad är ett negativt heltal?

Heltal är heltal som används vid räkning, addition, subtraktion, multiplikation och division. Idén om heltal uppstod först i det gamla Babylon och Egypten. En tallinje innehåller både positiva och negativa heltal med positiva heltal representerade av siffror till höger om noll och negativa heltal representerade av talen till vänster om noll. Att visualisera en tallinje hjälper när man utför matematiska beräkningar med heltal.

Positiva heltal

Noll är ett heltal som anger frånvaro av något. De positiva heltal ritas till höger om talet noll på tallinjen och stiger i ordningsföljd till exempel 1, 2, 3, 4 och 5. Mellanrummet mellan varje heltal på en tallinje är lika så påståenden om storlek är relevanta för exempel 2 är dubbelt så stort som 1, 10 är dubbelt så stort som 5 och 100 är dubbelt så stort som 50.

Negativa heltal

Varje positivt heltal på en tallinje har ett negativt par, t.ex. 2 paras med (-2), 5 med ( -5) och 50 med (-50). Par representerar ett lika stort avstånd från noll på en tallinje, till exempel är 50 50 enheter till höger om noll medan (-50) är 50 enheter till vänster om noll. Mellanslag mellan negativa heltal är också lika, så (-10) är dubbelt så stort som (-5).

Lägga till heltal

Det finns flera regler att komma ihåg när man lägger till heltal. När du lägger till två positiva heltal, flytta dig till höger på tallinjen. Till exempel i 5 + 3 = 8 börja med siffran 5 och flytta 3 blanksteg till höger, sluta med siffran 8. När du lägger till ett negativt heltal till ett positivt heltal, flytta till vänster på tallinjen. Till exempel i 3 + (-5) = (-2) börja med siffran 3 och flytta fem mellanslag åt vänster, sluta på (-2). När du lägger till ett positivt heltal till ett negativt heltal, flytta dig till höger på tallinjen. Till exempel i (-3) + 5 = 2. Börja vid (-3) och flytta fem blanksteg åt höger, sluta på 2. När du lägger till två negativa heltal, flytta till vänster på tallinjen. Till exempel i (-3) + (-2) = (-5) börja med (-3) och flytta två blanksteg till vänster på talraden, sluta på (-5).

Subtrahera heltal

Det finns flera regler att komma ihåg när man subtraherar heltal. När du subtraherar två positiva heltal, flytta till vänster på tallinjen. Till exempel i 5 – 3 = 2 börja vid fem och flytta tre blanksteg åt vänster, sluta på 2. När du subtraherar ett negativt heltal från ett positivt heltal, flytta till höger på en tallinje. Till exempel i 5 – (-3) = 8, börja vid 5 och flytta tre blanksteg till höger, sluta på 8. Att subtrahera ett negativt är samma sak som att korrigera ett fel — Om du balanserade ditt checkhäfte och du hade $8 i den men av misstag tog $3 ut skulle du felaktigt säga att du hade $5 på banken. När du inser ditt misstag lägger du (-$3) tillbaka till banken, och inser att du faktiskt har $8. När du subtraherar ett positivt heltal från ett negativt heltal flyttar du dig åt vänster på tallinjen. Till exempel i (-5) – 3 = (-8) börja vid (-5) och flytta tre blanksteg åt vänster, sluta vid (-8). Det här är som att vara skyldig någon $5 och samla ytterligare en avdelning på $3 – du är nu skyldig $8. När du subtraherar två negativa heltal flyttar du dig åt höger på tallinjen. Till exempel i (-5) – (-2) = (-3) börja vid (-5) och flytta två blanksteg till höger på talraden, sluta på (-3). Se det här som att du är skyldig någon $5 och sedan betala av $2 av din skuld – du är nu bara skyldig $3.

Multiplicera heltal

Multiplikation är bara en kortfattad form av addition. Till exempel 2 x 3 betyder egentligen att lägga ihop talet två tre gånger så 2+2+2 = 6 och 2 x 3 = 6. Det är bäst att memorera multiplikationstabeller för att spara tid. Det finns fyra grundläggande regler att komma ihåg. Att multiplicera två positiva heltal resulterar i ett positivt heltal. Att multiplicera ett positivt heltal med ett negativt heltal resulterar i ett negativt heltal. Att multiplicera ett negativt heltal med ett positivt heltal resulterar i ett negativt heltal. Att multiplicera två negativa heltal tillsammans resulterar i ett positivt heltal.

Dividing heltal

Alla heltal, vare sig de är positiva eller negativa, kan delas. Att dividera är att se hur många gånger ett heltal kommer att gå in i ett annat jämnt och vad som blir över. Talet 6 dividerat med 3 ställer egentligen frågan ”Hur många gånger går 3 in i 6?” Eftersom 3 + 3 = 6, säger matematiker att 3 går in i 6 två gånger. De fyra grundläggande reglerna att komma ihåg för division är identiska med multiplikationsreglerna. Att dividera två positiva heltal resulterar i ett positivt heltal. Att dividera ett positivt heltal med ett negativt heltal resulterar i ett negativt heltal. Att dividera ett negativt heltal med ett positivt heltal resulterar i ett negativt heltal. Att dividera ett negativt heltal med ett negativt heltal resulterar i ett positivt heltal.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?