Vad är katalytisk hydrering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder katalytisk hydrering?

Katalytisk hydrering är behandling med väte i närvaro av en katalysator som nickel, palladium eller platina. Katalysatorer krävs för att reaktionen ska vara användbar; icke-katalytisk hydrering sker endast vid mycket höga temperaturer. Hydrogenering minskar dubbel- och trippelbindningar i kolväten.

Katalytisk hydrering har olika industriella användningsområden. Oftast är industriell hydrering beroende av heterogena katalysatorer. I petrokemiska processer används hydrering för att omvandla alkener och aromater till mättade alkaner (paraffiner) och cykloalkaner (naftener), som är mindre giftiga och mindre reaktiva samt mindre frätande. Hydrokrackning av tunga rester till diesel är en annan tillämpning.

Kunskaper.se förklarar katalytisk hydrering

Katalytisk hydrering är hydrering i närvaro av katalysatorer. Tillsats av väte till alkener är en exoterm (frigörande värmeenergi) reaktion, som kräver användning av en övergångsmetallkatalysator på grund av de höga energibarriärerna för att styra reaktionen mellan alkener och vätgas. Katalytisk hydrering av alkyner med övergångsmetallkatalysatorer resulterar i alkaner (precis som katalytisk hydrering av alkener) om inte speciellt deaktiverade katalysatorer används.

För den petrokemiska industrin har många av de föreningar som hittats i råolja är till liten användning eftersom de innehåller flera dubbelbindningar; de måste först omvandlas till mättade föreningar innan de används som råvaror som bensin. Hydrogenering används också vid kolbearbetning. Fast kol omvandlas till en vätska genom tillsats av väte. Flytande kol gör det tillgängligt för att användas som bränsle.

Hydrogeneringsreaktioner använder en katalysator som palladium, platina, rodium, rutenium eller Raney-nickel, och utförs vid förhöjd temperatur och tryck .

Katalytisk hydrering sker på ytan av metallkatalysatorn. Övergångsmetaller adsorberar vätemolekyler och pi-system. Pi-systemet (alken eller alkyn) lägger till väteatomer på ett stegvis sätt som visas i nedan:

Katalytisk hydrering har använts för att reducera syre koncentrationer i havsvatten till en försumbar nivå, lägre än syrekorrosionspotentialen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?