Vad är kelation? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kelering?

Kelering är en process där joner och molekyler binder metalljoner, som ofta används som en del av en dekontaminerings- och/eller behandlingsprocess.

Kelering görs vanligtvis till jord, men ännu viktigare, används ofta för att behandla människor. Det används främst för medicinsk behandling av tungmetallförgiftning. Det används också som en alternativ terapi för att behandla hjärtsjukdomar, cancer och andra tillstånd.

Kunskaper.se förklarar kelation

Intag eller exponering för höga koncentrationer av metallmolekyler på grund av korrosion leder till hälsorisker, såsom blyförgiftning och talassemi (järnöverskott) , särskilt hos barn. Eftersom människokroppen inte kan bryta ner tungmetaller kan de vara giftiga för kroppen och störa normala kroppsfunktioner.

Kelationsterapi innebär injektion av etylendiamintetraättiksyra (EDTA) , en kemikalie som binder eller kelaterar tungmetaller, inklusive:

  • Järn
  • Bly
  • Mercury
  • Kadmium
  • Zink
  • Chelation har godkänts av US Food and Drug Administration (FDA) som behandling.

    Kelering görs också till jord, där höga halter av giftiga metallmolekyler är närvarande. Förekomst av höga koncentrationer av metalljoner i marken kan vara giftigt för växter och djur. Kelering minskar mängden eller koncentrationen av metalljoner i jorden till en icke-toxisk nivå. Humussyra och högmolekylära komponenter av organiskt material används normalt i denna process. Med denna metod sker undertryckande av växtpatogener och det sker en ökning av växternas näringsupptag.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg