Vad är Langelier Index (LI)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Langelier-index (LI)?

Langelier-index (LI) är skillnaden mellan det faktiska (uppmätta) pH-värdet och vattnets beräknade pH. Det ger ett ungefärligt mått på mättnadsgraden av kalciumkarbonat i vatten.

Tecknet och storleken på Langelier-indexet visar vattnets tendens att bilda eller lösa upp fjäll och därmed hämma eller uppmuntra korrosion. Det är ett av de mått som används vid stabilisering av vatten för att kontrollera avsättning av beläggningar och inre korrosion i vattenledningar.

Kunskaper.se förklarar Langelier Index (LI)

Langelierindexet beräknas med:

 • Alkalinitet
 • pH
 • Kalciumkoncentration
 • Totalt antal lösta fasta ämnen
 • Vattentemperatur

  Beräkningen ger en indikation på om vattnets kalciumkarbonatmättnad:

  • Positiv LI – Vatten är övermättat med kalciumkarbonat och har en tendens att avsättning av kalciumkarbonat, bildar fjäll i rören eller distributionssystemet.
  • Negativ LI – Vatten är undermättat och har en tendens att vara frätande i rör eller distributionsnät.
  • Nära-noll LI – Vatten är mättat med kalciumkarbonat; varken starkt fjällbildande eller frätande.
  • Langelierindexet är bara en approximation av tendensen, men inte ett direkt mått på vattnets frätande natur. Det är dock ett mycket användbart verktyg för att visa denna tendens. LI-värdet kan variera och är beroende av faktorer som temperatur och jonstyrka.

   LI är mycket viktigt för att fastställa lämpliga kontrollåtgärder. I ett övermättat tillstånd faller överskott av kalciumkarbonat ur lösningen och bildar beläggningar, som täcker rörets inre, vilket minskar vattenledningsförmågan eller orsakar skador. I ett undermättat tillstånd kan förhållandet mellan kalciumkarbonat och alkalitet öka vattnets frätande förmåga. Vattenoperatörer måste vidta nödvändiga åtgärder för att producera vatten som är i jämvikt och varken är frätande eller fjällbildande.

   Typiska drabbade områden inkluderar:

  • Lågtryckspannor
  • Vattenreningsverk
  • Kylartorn

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?