Vad är markfuktighet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder jordfuktighet?

Markfuktighet avser mängden vatten som finns i ett jordprov. Fukthalten i en jord är en indikator på graden av mättnad av provet och representeras av förhållandet mellan vattenmassan och massan av fasta ämnen i jordprovet.

Fukthalten i marken spelar en viktig roll för grundvattenuppladdning och markkemi. Området där jordfuktighet och luft samexisterar, även känd som luftningszonen, är särskilt avgörande vid bedömningen av korrosion i metallrör.

Kunskaper.se förklarar markfuktighet

Mark består av massor av oregelbundet formade partiklar (fasta ämnen) av olika storlekar. Mellan dessa partiklar finns tomrum (porer eller utrymmen) där vatten kan samlas fritt. Vattnet som finns i dessa hålrum utgör massan av vatten i jorden och påverkar direkt markens fukthalt.

Markfuktighetshalten kan uttryckas i procent med hjälp av följande ekvation:

w = Mw/M s x 100

Där:

w = fukthalten i jorden ( %)

Mw = massa vatten i jordprovet

Ms

= massa av fasta ämnen i jordprovet

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?