Vad är sedimentering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sedimentering

Sedimentering är processen för avsättning av sediment. Det är en behandlingsprocess där vattnets hastighet sänks under suspensionshastigheten och de suspenderade partiklarna sätter sig ur vattnet på grund av gravitation, centrifugalacceleration eller elektromagnetism. Sedimentering har använts för att behandla avloppsvatten i årtusenden. De flesta vattenreningsverk inkluderar sedimentering i sina reningsprocesser.

Sedimentering av korrosiva partiklar i pannor ökar beläggningsuppbyggnaden, vilket leder till korroderade pannväggar och värmeförlust.

Sedimentering är också känt som sedimentering eller klarning.

Kunskaper.se förklarar sedimentation

I vattenrening är sedimentering processen för avlägsnande av suspenderade partiklar som är tyngre än vatten genom gravitationell sedimentering. Fasta partiklar som medbringas av turbulensen i rörligt vatten kan avlägsnas naturligt genom sedimentering i det stilla vattnet i sjöar och hav. Sedimenteringsbassänger och klarare kan användas för att avlägsna fasta ämnen som deponerats genom sedimentering.

Sedimentering används ofta i:

   • Vattenrening
   • Avloppsrening
   • Stormvattenrening
   • Industriell rening av avloppsvatten

Sedimentering orsakar igensättning av komponenter och funktionsfel, vilket leder till ökad korrosionshastighet. Det orsakar också sedimentavlagringar i vattenreningsverk och beläggningsbildning i pannor, vilket i slutändan leder till processineffektivitet, korrosion och pannfel.

Sedimentering vid behandling av dricksvatten följer i allmänhet ett steg av kemisk koagulering och flockning, vilket gör det möjligt att gruppera partiklar till flockar av större storlek. Detta ökar sedimenteringshastigheten för suspenderade fasta ämnen och tillåter sedimentering av kolloider.

I avloppsrening är sedimentering avlägsnande av flytande och sedimenterande fasta ämnen genom sedimentering. Syftet med sedimentering här är att minska koncentrationen av suspenderade partiklar i vattnet, vilket minskar belastningen på filtren.

Sedimenteringsprocessen kan användas för att behandla råvatten som innehåller suspensioner som sträcker sig från en mycket låg koncentration av små partiklar till en hög koncentration av flockiga fasta ämnen.

 

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?