Vad är Skimming? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder skimming?

Skimming är en teknik för metallförädling genom att koncentrera metallmalm. Det är borttagning av material eller partiklar som flyter på ytan. De flesta föremålen flyter till toppen av vattnet och skummas av eller tas bort.

Skimmingstationer är platserna i en ugnsbutik för grundläggande syrgasprocesser där slagg avlägsnas från toppen av det smälta metallbadet.

Skimmningstekniken används i metallurgiska processer för att koncentrera värdefullt material eller förädla metaller.

  Kunskaper.se Explains Skimming

  Skimming kan syfta på:

  • Material som skummas av en vätska

Skum som innehåller koncentrerad malm avlägsnas under en flotationsprocess

  Slagg, avskum eller föroreningar som avlägsnats från smälta metaller

Inom mineralbehandling och gruvdrift är en process för att koncentrera det metallhaltiga mineralet i en malm skumflotation. Råmalm mals till ett fint pulver och blandas med vatten/skumningsreagens och uppsamlingsreagens. När luft blåser genom blandningen klänger mineralpartiklarna fast vid bubblorna, som stiger och bildar ett skum på ytan. Avfallsmaterialet (gangor) lägger sig till botten, skummet skummas av och vattnet och kemikalierna destilleras eller avlägsnas på annat sätt, vilket lämnar ett rent koncentrat. Detta används för ett antal mineraler, särskilt silver.

Eftersom föroreningar finns i koncentratet och förblir i koppar under bearbetning, kan de avlägsnas genom ett brandraffineringssteg i vilken luft blåses in i den smälta kopparn för att selektivt oxidera föroreningarna för att bilda en slagg eller oxidgas. Slaggen skummas sedan av och kopparn täcks med träkol för att förhindra ytterligare oxidation. Eventuell masugnsslagg och slagg som bildas under avsvavling skummas bort innan järnet laddas.

Specifika malmapplikationer där skumning används inkluderar:

   Sulfidmalm

   • Koppar
    Koppar-molybden
  • Bly-zink
   Bly-zink-järn
    Koppar-bly-zink-järn

  Guld-silver

 • Oxid koppar
 • Leda

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg