Vad är titrering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder titrering?

Titrering är en laboratorieteknik där en lösning med känd volym och koncentration används för att bestämma koncentrationen av en annan okänd lösning. En oxidations-reduktionsreaktion eller syra-basneutralisering sker mellan de två lösningarna och de kända mängderna används för att beräkna det okända. Standardlösningen med känd koncentration kallas titreringsmedlet eller titratorn medan den okända koncentrationslösningen kallas titranden eller analyten.

Titrering kallas även titrimetri.

Kunskaper.se förklarar titrering

Ett typiskt arrangemang för titrering består av en bägare som innehåller en exakt volym av titranden (okänd koncentration) och en indikator. En kalibrerad pipett som innehåller titranten monteras försiktigt ovanför bägaren. Små mängder av titranten tillsätts försiktigt till titranden i bägaren tills indikatorn ändrar färg. Färgförändringen anger ankomsten av slutpunkten för titreringen. När slutpunkten har nåtts registreras volymen av titranten (reaktanten) som används och används för att beräkna koncentrationen av den okända lösningen.

Olika typer av titrering inkluderar:

 • Syra-bastitrering
 • Redoxtitrering
 • Gasfastitrering

 • Komplexometrisk titrering
 • Zeta potential titrering

Analystitrering

De använder olika tekniker och valet beror på applikationen eller målet med titreringen. Syra-bas- och redoxtitreringarna är de vanligaste typerna. De olika procedurerna använder olika typer av indikatorer för att återspegla reaktionens slutpunkt. Indikationerna sträcker sig från färgförändringar för syra-bastitreringen till elektrodpotentialmätningar för redoxtitreringen. Typiska indikationer uppnås genom att mäta eller använda:

 • Färgindikator
 • Potentiometer
 • pH-mätare
 • Konduktivitet

 • Jonstyrka

Titrering har många användningsområden i industrier, till exempel:

 • Bestämning av halter av frätande föreningar (svavel) i råolja och petroleumprodukter
 • Bestämning av syra- och bastal av petroleumprodukter

 • Bestämning av hydroxyl
 • Bestämma syrekoncentrationen i vatten
 • Medicinska procedurer för att upptäcka diabetes
 • Korrosionsmätningar

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?