Vad är Youngs ekvation? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Youngs ekvation?

Youngs ekvation är en formel utvecklad av den engelske fysikern Thomas Young, som används för att definiera sambandet mellan kontaktvinkeln, ytspänningen, gränsytspänningen mellan en flytande och en fast yta, och den fria ytenergin hos det fasta ämnet. I enklare termer hjälper ekvationen att beskriva formen och beteendet hos en vätska där vätske-ånga-gränssnittet möter en fast yta.

Youngs ekvation är också känd som Young–Dupré-ekvationen .

Kunskaper.se förklarar Youngs ekvation

Youngs ekvation definieras som:

σsg = σsl + σlg ⋅ cosθ

Var:

σ

sg = den fria ytenergin för det fasta ämnet

σsl = gränsytspänningen mellan vätskan och det fasta

σlg = vätskans ytspänning

cosθ = kontaktvinkeln mellan vätske-ånga-gränsytan och den fasta ytan

Youngs ekvation tar hänsyn till den termodynamiska jämvikten mellan materiens tre faser: fast, flytande och gas. När de tre elementen kommer i kontakt med varandra, till exempel när en droppe vatten landar på en fast yta, antar vattendroppen en form där alla tre faserna är balanserade.

Denna ekvation spelar därför en avgörande roll för att beskriva en ytas vätbarhet. Om variabler, såsom σsg = σsl + σlg är kända, då kan kontaktvinkeln beräknas. Ju högre kontaktvinkel som bildas mellan vätskan och ytan, desto lägre är ytans vätbarhet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?