Vad du bör veta om fysik

Fysik är den vetenskapliga studien av materia och energi och hur de interagerar med varandra. Denna energi kan ta formen av rörelse, ljus, elektricitet, strålning, gravitation — nästan vad som helst, ärligt talat. Fysik handlar om materia på skalor som sträcker sig från subatomära partiklar (dvs. partiklarna som utgör atomen och partiklarna som utgör dessa partiklarna) till stjärnor och till och med hela galaxer. Hur fysik fungerar

Som en experimentell vetenskap använder fysiken den vetenskapliga metoden för att formulera och testa hypoteser som är baserade på observation av den naturliga världen. Målet med fysiken är att använda resultaten av dessa experiment för att formulera vetenskapliga lagar, vanligtvis uttryckta på matematikens språk, som sedan kan användas för att förutsäga andra fenomen na.

När du talar om teoretisk fysik, talar du om det område av fysiken som är fokuserat på att utveckla dessa lagar och använda dem för att extrapolera till nya förutsägelser. Dessa förutsägelser från teoretiska fysiker skapar sedan nya frågor som experimentella fysiker sedan utvecklar experiment för att testa. På så sätt samverkar fysikens (och vetenskapen i allmänhet) teoretiska och experimentella komponenter med varandra och driver varandra framåt för att utveckla nya kunskapsområden.

Fysikens roll i andra vetenskapsområden

I en vidare mening kan fysiken ses som den mest grundläggande av naturvetenskaperna. Kemi, till exempel, kan ses som en komplex tillämpning av fysik, eftersom den fokuserar på samspelet mellan energi och materia i kemiska system. Vi vet också att biologi i sitt hjärta är en tillämpning av kemiska egenskaper i levande varelser, vilket betyder att den också i slutändan styrs av de fysiska lagarna.

Naturligtvis tänker vi inte på dessa andra fält som en del av fysiken. När vi undersöker något vetenskapligt letar vi efter mönster i den skala som är mest lämplig. Även om varje levande varelse agerar på ett sätt som i grunden drivs av partiklarna som det består av, skulle det vara att försöka förklara ett helt ekosystem i termer av beteendet hos fundamentala partiklar att dyka ner i en ohjälpsam detaljnivå. Även när vi tittar på beteendet hos en vätska ser vi generellt på vätskans egenskaper som helhet genom vätskedynamik, snarare än att ägna särskild uppmärksamhet åt de enskilda partiklarnas beteende.

Huvudkoncept i fysik

Eftersom fysiken täcker så mycket område är den uppdelad i flera specifika studieområden, t.ex. som elektronik, kvantfysik, astronomi och biofysik.

Varför är fysik (eller någon vetenskap) viktig?

Fysik inkluderar studier av astronomi , och på många sätt var astronomi mänsklighetens första organiserade vetenskapsområde. Forntida folk tittade på stjärnorna och kände igen mönster där, och började sedan använda matematisk precision för att göra förutsägelser om vad som skulle hända i himlen baserat på dessa mönster. Vilka brister det än fanns i dessa specifika förutsägelser var metoden att försöka förstå det okända värdig.

Att försöka förstå det okända är fortfarande ett centralt problem i mänskligt liv. Trots alla våra framsteg inom vetenskap och teknik betyder att vara människa att du kan förstå vissa saker och även att det finns saker du inte förstår. Vetenskapen lär dig en metodik för att närma dig det okända och ställa frågor som kommer till kärnan av det som är okänt och hur man gör det känt.

Speciellt fysik fokuserar på några av de mest grundläggande frågorna om vårt fysiska universum. I stort sett de enda mer grundläggande frågor som kan ställas faller inom den filosofiska sfären av ”metafysik” (uppkallad efter att vara bokstavligen ”bortom fysiken”), men problemet är att dessa frågor är så grundläggande att många av frågorna i den metafysiska sfären. förblir olösta även efter århundraden eller årtusenden av undersökningar av de flesta av historiens största hjärnor. Fysiken har å andra sidan löst många grundläggande frågor, även om dessa resolutioner tenderar att öppna upp helt nya typer av frågor.

För mer om detta ämne, kolla in ”Varför studera fysik?” (anpassad, med tillstånd, från boken Why Science? av James Trefil).

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vad är betydelsen av topografiska kartor?

  • Vilka typer av spänningar finns i jordskorpan?

  • Vad är Jupiters stora ekvatorialbula?

  • En flyttfirma med stort hjärta

  • Hur man utvecklar elevers naturvetenskapliga mediekompetens

  • Anpassa naturvetenskapliga lektioner för distansundervisning