Aquino och Descartes till Kant: Ursprunget till tidigmodern filosofi

Den tidigmoderna perioden var ett av de mest innovativa ögonblicken i västerländsk filosofi, under vilken nya teorier om sinne och materia, om det gudomliga och om det civila samhället – bland andra — föreslogs. Även om dess gränser inte är lätta att fastställa sträckte sig perioden ungefär från slutet av 1400-talet till slutet av 1700-talet. Bland dess huvudpersoner publicerade figurer som Descartes, Locke, Hume och Kant böcker som skulle forma vår modern förståelse av filosofi

Definiera början och slutet av perioden

Rötterna till tidigmodern filosofi kan spåras tillbaka så långt som till 1200-talet – till det mest mogna ögonblicket i den skolastiska traditionen. Filosofin hos författare som Aquinas (1225- 1274), Ockham (1288-1348) och Buridan (1300-1358) gav fullt förtroende till mänskligt rationellt f. förmågor: om Gud gav oss förmågan att resonera så kommer vi att lita på att vi genom en sådan förmåga kan uppnå en full förståelse för världsliga och gudomliga frågor.

Men utan tvekan kom den mest innovativa filosofiska impulsen under 1400-talet med uppkomsten av humanistiska och renässansrörelser. Tack vare intensifieringen av förbindelserna med icke-europeiska samhällen, deras redan existerande kunskaper om grekisk filosofi och generositeten hos magnater som stödde deras forskning, återupptäckte humanister centrala texter från den antika grekiska perioden – nya vågor av platonism, aristotelism, stoicism, skepticism, och epikureanism följde, vars inflytande i hög grad skulle påverka nyckelpersoner i den tidiga moderniteten.

Descartes och moderniteten

Descartes betraktas ofta som modernitetens första filosof. Han var inte bara en förstklassig vetenskapsman i spetsen för nya teorier om matematik och materia, utan han hade också radikalt nya åsikter om förhållandet mellan sinne och kropp såväl som Guds allmakt. Hans filosofi utvecklades dock inte isolerat. Det var istället en reaktion på århundraden av skolastisk filosofi som gav ett vederläggande av anti-skolastiska idéer från några av hans samtida. Bland dem hittar vi till exempel Michel de Montaigne (1533-1592), en statsman och författare, vars ”Essais” etablerade en ny genre i det moderna Europa, vilket påstås ha föranlett Descartes fascination av skeptiskt tvivel.

På andra håll i Europa upptog den postkartesiska filosofin ett centralt kapitel i den tidigmoderna filosofin. Tillsammans med Frankrike blev Holland och Tyskland centrala platser för filosofisk produktion och deras mest framstående företrädare blev stor berömmelse. Bland dem hade Spinoza (1632-1677) och Leibniz (1646-1716) nyckelroller, båda uttryckte system som kunde läsas som försök att fixa kartesianismens huvudsakliga buggar.

Brittisk empiri

Den vetenskapliga revolutionen – som Descartes representerade i Frankrike – hade också ett stort inflytande på brittisk filosofi. Under 1500-talet utvecklades en ny empiristisk tradition i Storbritannien. Rörelsen inkluderar flera stora gestalter från den tidigmoderna perioden, inklusive Francis Bacon (1561-1626), John Locke (1632-1704), Adam Smith (1723-1790) och David Hume (1711-1776).

Brittisk empirism är utan tvekan också rötterna till så kallad ”analytisk filosofi” – en samtida filosofisk tradition som fokuserar på att analysera eller dissekera filosofiska problem snarare än att ta itu med dem alla på en gång. Även om en unik och okontroversiell definition av analytisk filosofi knappast kan tillhandahållas, kan den på ett effektivt sätt kännetecknas av att den inkluderar verk av de stora brittiska empiristerna på eran.

Upplysning och Kant

På 1700-talet genomsyrades den europeiska filosofin av en ny filosofisk rörelse: upplysningen. Även känd som ”The Age of Reason på grund av optimismen i människors förmåga att förbättra sina existentiella villkor enbart med hjälp av vetenskap, kan upplysningen ses som kulmen på vissa idéer som förts fram av medeltida filosofer: Gud gav förnuft till människor som ett av våra mest värdefulla instrument och eftersom Gud är god, är förnuftet – vilket är Guds verk – i sitt väsen bra; Enbart genom förnuftet kan alltså människor uppnå gott. Vilken mun full!

Men den upplysningen ledde till ett stort uppvaknande i människans samhällen – uttryckt genom konst, innovation, teknologisk framsteg och en expansion av filosofin. I själva verket, i slutet av den tidigmoderna filosofin, lade Immanuel Kants verk (1724-1804) grunden för den moderna filosofin själv.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Existentialism – Essäämnen

  • Lär dig om atomism: försokratisk filosofi

  • 3 stoiska strategier för att bli lyckligare

  • Vad är studiet av etik?

  • Vad är psykologisk egoism?

  • Debatten mellan nominalism och realism